Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 183: Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven (Biomassebaseret varmeproduktion på centrale kraft-varmeanlæg og udvalgte barmarksværker, undtagelse af forbrænding af farligt affald fra prisloftbestemmelserne samt forbud mod installation af olie- og naturgasfyr til bygningsopvarmning m.v.).

L 183: Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven (Biomassebaseret varmeproduktion på centrale kraft-varmeanlæg og udvalgte barmarksværker, undtagelse af forbrænding af farligt affald fra prisloftbestemmelserne samt forbud mod installation af olie- og naturgasfyr til bygningsopvarmning m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 183

Fremsat dato: 02.05.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

L 183 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget indeholder ændringer af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven.

De foreslåede ændringer er hovedsageligt led i opfølgning på den energipolitiske aftale af 22. marts 2012. Det drejer sig om ændringer, som følger op på omstilling til biomasse på de centrale kraft-varme-anlæg, forsyning af udvalgte fjernvarmenet (barmarksværker m.v.) med biomassevarme fra anlæg op til 1 MW og begrænsning af installation af olie- og naturgasfyr til bygningsopvarmning.

Lovforslaget muliggør således, at de centrale kraft-varme-anlæg og deres varmeaftagere frit kan aftale en fordeling af afgiftsfordelen ved anvendelse af biomasse i forhold til fossile brændsler. Muligheden herfor vil kun gælde biomassebaseret opvarmet vand eller damp, der leveres til et kommunalt eller forbrugerejet kollektivt varmeforsyningsanlæg. Dermed sikres det, at forbrugernes interesser bliver varetaget ved aftaleindgåelse.

Lovforslaget vil desuden give den fornødne hjemmel til, at forsyning af udvalgte fjernvarmenet, der i dag overvejende forsynes med decentral naturgasbaseret (kraft)varme og har høje varmepriser, kan ske med biomassevarme fra anlæg op til 1 MW. Ved at skifte til afgiftsfrit brændsel vil disse net få mulighed for at nedsætte deres omkostninger og dermed deres varmepriser.

Lovforslaget vil herudover give hjemmel til at ændre bygningsreglementet, så der kan indføres et forbud mod installation af olie- og naturgasfyr i nye bygninger fra 2013 og mod installation af oliefyr i eksisterende bygninger i de kollektivt forsynede områder fra 2016.

Endvidere indeholder lovforslaget enkelte ændringer, som foretages bl.a. med henblik på præcisering af prisbestemmelsernes anvendelsesområde, undtagelse af anlæg til forbrænding af farligt affald fra reglerne om et prisloft og administrativ regelforenkling.

Lovforslaget indgår i indsatsen for, at hele energiforsyningen skal dækkes af vedvarende energi.

Det skal bemærkes, at høringen af forslaget vedrørende undtagelse af anlæg til forbrænding af farligt affald pt. ikke er afsluttet.

Lovforslaget forventes at medføre et afgiftsprovenutab for staten på ca. 330 mio. kr. i 2020. Desuden vil forslaget have meget begrænsede økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunerne, Energitilsynet og Energistyrelsen.

Lovforslaget vurderes at have begrænsede økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og borgere. Forslaget vil medføre en stigning af PSO-tariffen for elforbrugerne. Desuden vil kommunerne kunne vælge at øge deres byggesagsgebyrer. Forslaget vil kunne påvirke varmepriserne. Der er en afgiftsfordel ved omstilling til biomasse og forslaget muliggør, at afgiftsfordelen kan deles mellem parterne.

Lovforslaget forventes at medføre positive konsekvenser for miljøet i form af reduktion af CO2-udledninger og en forøgelse af VE-procenten.

Lovforslaget kan indeholde EU-retlige aspekter. Det skal overvejes, om reglerne om installation af olie- og naturgasfyr skal notificeres til Kommissionen efter den særlige informationsprocedure for indberetning af oplysninger om tek­ni­ske forskrifter.

Lovforslaget fremsættes på dette sene tidspunkt, fordi det udmønter en del af energiaftalen af 22. marts 2012. Det har derfor ikke været muligt at fremsætte forslaget tidligere.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.05.12
1. behandling
10.05.12
2. behandling
06.06.12
3. behandling
08.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.05.12
Afstemning start
14.05.12
Afstemning slut
07.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?