L 155: Regler for grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. (Regler for grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.).)

L 155: Regler for grundvandskortlægning

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 155

Fremsat af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)

Fremsat dato: 27.02.2015

Vedtaget dato: 21.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 155 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Grundvandskortlægningen er rygraden i den danske drikkevandsbeskyttelse. Med kortlægningen fremskaffes viden om de geologiske forhold, som har betydning for beskyttelse af drikkevandsinteresserne. Kortlægningen danner baggrund for mange af kommunernes afgørelser og planer samt regionernes oprydning af jordforurening. Finansieringen af kortlægningen sker gennem et bidrag til drikkevandsbeskyttelse på 67 øre pr. m3 vand, der opkræves gennem afgift af ledningsført vand. Finansieringen bortfalder som udgangspunkt med udgangen af 2017.

Grundvandskortlægningen blev sat i gang i 2000 og afsluttes med udgangen af 2015. Da vil alle områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger, der ligger uden for OSD (i alt 40 pct.) af Danmarks areal, være kortlagt.

Der etableres hvert år mellem 20-40 nye indvindingsboringer uden for OSD. For at opretholde beskyttelsesniveauet er der behov for at fortsætte med at kortlægge indvindingsoplande omkring nye boringer. Derudover kan der i særlige tilfælde være behov for at revidere tidligere kortlagte område.

Kortlægningsbehovet er fremover arealmæssigt en mindre opgave end den igangværende kortlægning. Bidraget til drikkevandsbeskyttelse tilpasses derfor tilsvarende, idet bidraget 1. januar 2016 sættes til 39 øre pr. m3. Bidraget reduceres yderligere til 19 øre pr. m3 fra 1. januar 2018. Bidraget til drikkevandsbeskyttelse bortfalder ved udgangen af 2020, hvor regeringen skal tage stilling til, hvorvidt grundvandskortlægningen skal videreføres yderligere.

Lovforslaget bemyndiger miljøministeren til at fastsætte regler om udveksling af oplysninger mellem stat, kommuner og vandforsyninger til brug for grundvandskortlægningen, tidsfrister mv.

Som en del af den fremadrettede grundvandskortlægning vil Miljøministeriet nedsætte en koordinationsgruppe bestående af KL, Danske Regioner, DANVA, FVD og GEUS, som vil blive inddraget i forbindelse med prioritering af grundvandskortlægningen. Den endelige prioritering af afgiftsmidlerne vil dog ske af Miljøministeriet.

Lovforslaget er første del af en samlet modernisering af vandforsyningsloven, og der foreslås derfor sproglige og juridiske opdateringer samt en 6 måneders søgsmålsfrist for afgørelser efter loven på linje med anden miljøregulering.

Med lovforslaget foreslås følgende ændringer:

– Den statslige grundvandskortlægning fortsættes i perioden 2015-2020 idet kortlægningen fremover primært rettes mod de indvindingsoplande, der opstår i takt med at almene vandforsyninger etablerer nye boringer.

– Bidraget til drikkevandsbeskyttelse i lov om afgift af ledningsført vand efter 2017 reduceres fra 67 øre pr. m3 til 39 øre pr. m3 vand i perioden 1. januar 2016 - 31. december 2017 og med yderligere reducering til 19 øre pr. m3 vand i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2020.

– Miljøministeren bemyndiges til at udarbejde regler om samarbejdet mellem Miljøministeriet, kommuner, regioner og vandforsyninger mv. om udveksling af oplysninger til brug for grundvandskortlægningen, tidsfrister mv.

– Der indføres en 6 måneders søgsmålsfrist for miljøministerens og kommunernes afgørelser efter vandforsyningsloven.

– Sproglige opdateringer af vandforsyningsloven.

Loven træder i kraft 1. januar 2016.

Idet jeg i øvrigt kan henvise til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.15
1. behandling
10.03.15
2. behandling
16.04.15
3. behandling
21.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.15
Afstemning start
06.03.15
Afstemning slut
21.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015

Emneord: grundvand

Relaterede forslag:

16.12.2015 L 91: Opfølgning på politisk forlig om ny og forbedret regulering af den danske vandsektor

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?