Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 192: Forenklet indberetning af tilsynsresultater ang. vandforsyningsanlæg, brugerbetaling ved administration af offentlige pumpelag og ophævelse af kvalitetsstyringsloven m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning, lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder og om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. (Forenklet indberetning af tilsynsresultater ang. vandforsyningsanlæg, brugerbetaling ved administration af offentlige pumpelag og ophævelse af kvalitetsstyringsloven m.v.).)

L 192: Vandforsyningsanlæg

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 192

Fremsat af: Miljøminister Ida Auken (SF)

Fremsat dato: 20.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 192 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Efter regeringens aftale af 10. juni 2012 med KL om kommunernes økonomi for 2013 skal der ske en forenkling og afbureaukratisering af den gældende regulering på natur- og miljøområdet. Der sigtes på at lette den kommunale administration bl.a. på vand- og naturområdet inden for en ramme på i alt 60 mio. kr. i perioden indtil 2015.

Regeringen har som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt en række forenklingsinitiativer med KL. Lovforslagets formål er at udmønte de forenklingsinitiativer, der kræver lovændringer.

Med lovforslaget foreslås følgende ændringer:

– Kommunalbestyrelsernes forpligtelse til efter vandforsyningsloven at underrette miljøministeren om deres tilsyn med vandforsyningerne forenkles.

– Kommunalbestyrelsens og miljøministerens forpligtelse til at underrette Sundhedsstyrelsen om afgørelser efter vandforsyningsloven forenkles, og Sundhedsstyrelsens faste klageadgang over afgørelser efter vandforsyningsloven ophæves.

– Bestemmelsen i vandløbsloven om miljøministerens godkendelse af regulativer for de tidligere amtsvandløb ophæves.

– Udgifterne til administration af offentlige pumpelag skal fremover være brugerfinansierede.

– Lov nr. 506 af 7. juni 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdets ophæves og henvisningen hertil i lov om kommunale forpligtende samarbejder foreslås ophævet i konsekvens heraf.

KL og Miljøministeriet er enige om, at lovforslaget samlet set vil betyde lettelser for kommunernes opgavevaretagelse på 7,7 mio. kr. i perioden 2013-2015. For så vidt angår overgangen til brugerfinansiering af udgifterne til administration af offentlige pumpelag vil denne indebære øgede udgifter for erhvervslivet, fortrinsvist landbruget, på 0,1 mio. kr. i perioden 2013-2015.

Målet er, at loven træder i kraft 1. juni 2013.

Idet jeg i øvrigt kan henvise til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.03.13
1. behandling
02.04.13
2. behandling
14.05.13
3. behandling
14.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.03.13
Afstemning start
10.04.13
Afstemning slut
14.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?