Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 132: Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling (Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling m.v.).)

L 132: Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Fremsat

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 132

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 31.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 132 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe den nødvendige hjemmel til, at de kommuner, der ønsker det, kan anvende digital stemmeafgivning og/eller digital stemmeoptælling ved lovbestemte valg og folkeafstemninger i Danmark. Forslaget er foranlediget af, at en række kommuner i januar 2012 har udtrykt et ønske om en sådan mulighed over for regeringen.

Der vil være tale om it-understøttet afstemning i et kontrolleret miljø (dvs. på afstemningsstederne og/eller ved brevstemmeafgivningen i kommunen). Der er således ikke tale om fjernvalg via internettet eller lignende.

Gennemførelse af digital stemmeafgivning og/eller digital stemmeoptælling i nogle af kommunerne – eventuelt i første omgang blot på enkelte afstemningssteder – skal bl.a. skabe de første danske erfaringer med, om digitalt understøttet stemmeafgivning og stemmeoptælling kan gennemføres med den fornødne forudsatte sikkerhed og indeholder de forventede fordele.

Med lovforslaget skabes hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren efter en kommunalbestyrelses ansøgning herom kan tillade kommunen at anvende digital stemmeafgivning og/eller stemmeoptælling på et eller flere afstemningssteder og/eller brevstemmeafgivningssteder i kommunen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunal- og regionalvalg samt nationale folkeafstemninger. Tilladelse skal indhentes forud for hvert valg eller hver afstemning, hvor kommunen ønsker at anvende digital stemmeafgivning og/eller stemmeoptælling. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte vilkår for tilladelsen. Vilkårene kan ændres og tilladelsen kan tilbagekaldes.

Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte administrative regler for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af digitale valg.

Endvidere bemyndiges ministeren til at foretage de nødvendige fravigelser af nærmere specificerede bestemmelser i valglovgivningen i det omfang, det er påkrævet for at muliggøre digital stemmeafgivning og stemmeoptælling i forbindelse med fastsættelsen af de nævnte vilkår og regler.

Det er frivilligt for kommunerne, om de ønsker at iværksætte forsøg med digital stemmeafgivning og/eller stemmeoptælling og kommunerne afholder i givet fald selv alle udgifter i forbindelse med indkøb og drift m.v. af et egnet digitalt afstemnings- og/eller stemmeoptællingssystem.

Økonomi- og indenrigsministeren afholder udbud vedrørende udvælgelse af det eller de systemer, som kommunerne må anvende til digital stemmeafgivning og stemmeoptælling ved valg eller folkeafstemninger. Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling skal opfylde de samme krav om anonymitet og stemmehemmelighed som traditionelle valg og afstemninger.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.01.13
1. behandling
07.02.13
2. behandling
3. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.01.13
Afstemning start
07.02.13
Afstemning slut

UDVALGT INDLÆG IMOD

Thomas Huulbæk Titanium
Jeg er også imod forslaget. Som programmør her på Parlamentet ved jeg, at det er et ekstremt svært problem at lave et sikkert system. Fra lovforslagets tekst: Kvalitetssikringen tænkes gennemført…

GÅ TIL INDLÆG

1. Feb 2013 12:30
 
VERIFICERET

Det her forslag håber jeg godt nok bliver afvist, da det undergraver gennemskueligheden i vores valg, og dermed demokratiet. Følg eventuelt med i relevante debatter her:
http://www.version2.dk/blog/evalg-nu-i-folketinget-50225
http://www.version2.dk/blog/evalg-alternative-ideer-49462
http://ing.dk/artikel/135584-e-valg-den-dyre-dame-i-aarhus

1. Feb 2013 12:53
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg er også imod forslaget. Som programmør her på Parlamentet ved jeg, at det er et ekstremt svært problem at lave et sikkert system. Fra lovforslagets tekst:

Kvalitetssikringen tænkes gennemført som en kombination af blandt andet følgende initiativer:

• Egenkontrol, hvor systemleverandøren selv gennemfører og dokumenterer kvalitetssikring, inden systemet leveres til kommunen. Herigennem sikres det, at leverandøren arbejder professionelt med kvalitet, og at eventuelle fejl rettes tidligt i forløbet.
• Uvildig kontrol af en professionel tredjepart, som udpeges af ministeriet. Dette kan f.eks. være sikkerhedsreview og sikkerhedstest. Herigennem sikres det, at der foretages en uvildig gennemgang af alle dele af systemet, før systemet tages i brug.
• Kontrol ved en følgegruppe. Udviklingen af den relevante løsning vil blive fulgt af en uafhængig følgegruppe nedsat af ministeriet med udvalgte sagkyndige, forskere, repræsentanter for relevante brugergrupper, herunder personer med handicap m.v. Herigennem sikres en bredere folkelig kontrol med systemet, og at systemet bliver udformet, så det er egnet til at imødekomme særligt de krav om brugervenlighed og sikkerhed, som vil blive stillet i forbindelse med udbuddet.

Det ville være meget bedre, hvis kildekoden blev gjort helt åben. Hvis projektet skulle være en succes, så kunne staten i stedet:

Nedsætte en gruppe, der skal stå for udviklingen af systemet. Gruppen sammensættes demokratisk og det er så ikke staten der vælger, hvem der skal stå for udviklingen. Gruppens arbejde skal være helt åben og ALLE interesserede kan følge med i udviklingen og deltage.

Økonomiske interesser (systemleverandøren) går bare ikke i spænd med demokrati.

4. Feb 2013 12:08
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Også et indspark i debatten fra Joe Kiniry (Danmarks førende e-valgsforsker?)

8. Feb 2013 20:20
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg bliver mere og mere forvirret. Margethe Vestager har skrevet et indlæg på version2, som har afstedkommet en del kommentarer.

Vestager skriver i indlægget:

Vi stiller også krav om, at vælgerens stemme ikke bliver lagret i maskinen, men bliver printet på et stykke papir, som derefter udgør selve stemmen, og som vælgeren selv skal putte i stemmekassen – præcis som i dag.

Det undrede flere, og Jesper Kildebogaard fra version2 har spurgt ministeriet.

Jeg har spurgt ministeriet om en afklaring af det, ministeren skriver om ikke at gemme stemmer elektronisk på computeren i den aflukkede stemmeboks.

Forklaringen er, at det hele tiden har været tanken (uden at det fremgår helt klart af lovforslaget), at maskinen i stemmeboksen blot skal kunne printe en stemmeseddel af papir. Selve den elektroniske registrering af, hvad folk stemmer, sker så via en scanner, der er monteret på valgurnen/stemmekassen. I princippet kan man bruge helt almindelige stemmesedler, som bliver udfyldt med blyant og derefter scannet, når de bliver afleveret i stemmekassen. Handicappede kan så få hjælp fra en printer, der printer et kryds, som ligner alle de andre kryds, på en normal stemmeseddel.

Jeg forstår ingenting - hvis det ikke fremgår af det konkrete lovforslag, som de 179 skal stemme om, så har jeg svært ved at se, hvordan det “hele tiden har været tanken”. Jo, det har det måske nok, men hvis det hverken er kommet med i forslaget eller dets bemærkninger, så bliver det ved idéen.

Er det en scanner? Eller hvad er det, Folketinget skal stemme om.

21. Mar 2013 10:25
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Det ser overraskende ud som om, at regeringen kommer i mindretal med forslaget!

6. Apr 2013 20:22
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Nogen gange kan det være svært at finde ud af, hvad der egentlig sker med et forslag. Indtil videre er datoerne bare forsvundet, og det ser slet ikke ud som om, at det er førstebehandlet. Sådan er det desværre ofte med Folketingets website, og den eneste mulig for at få korrekte status er at ringe til dem.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?