L 146: Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.).)

L 146: Moderniseringer af valglovgivningen

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 146

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 25.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 146 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gennemføre forskellige moderniseringer af valglovgivningen, idet der på baggrund af en evaluering af kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 samt erfaringer fra Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen den 25. maj 2014 er afdækket et behov for regelændringer.

Lovforslaget er en udmøntning af en politisk aftale indgået mellem regeringen og de øvrige partier i Folketinget om at gennemføre en række ændringer af valglovgivningen, som er fundet hensigtsmæssige.

For det første indeholder lovforslaget ændringer, som skal varetage hensynet til vælgere og stillere i forbindelse med forberedelse og afholdelse af valghandlingen.

For at afhjælpe problemet med kødannelser om aftenen og yde en bedre service til vælgerne, foreslås det, at åbningstiden for afstemningsstederne skal fremrykkes til kl. 8 om morgenen ved folketingsvalg, kommunale og regionale valg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger, når disse valg afholdes på en arbejdsdag.

For at sikre, at information om alle de opstillede kandidatlister til kommunale og regionale valg, herunder ikke mindst lokallisterne, er offentligt tilgængelig, når brevstemmeafgivningen går i gang, foreslås det, at fristerne for godkendelse af kandidatlister harmoniseres med fristen for tidligste brevstemmeafgivning her i landet til kommunale og regionale valg ved en ændring af begge frister. Af harmoniseringshensyn foreslås det, at det tidligste brevstemmeafgivningstidspunkt her i landet til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger fremrykkes tilsvarende.

Det foreslås videre, at oplysninger om, hvilke kandidater og kandidatlister der stiller op til kommunale og regionale valg, ikke skal kunne gøres offentligt tilgængelige via aktindsigt, før kandidatlisterne er godkendt og offentliggjort af valgbestyrelsen. Dette skyldes hensynet til at sikre, at der ikke via medierne offentliggøres oplysninger om kandidatlister, der endnu ikke er godkendt, og som derfor kan være fejlbehæftede. Det foreslås endvidere af harmoniseringshensyn, at heller ikke oplysninger om, hvilke kandidater der stiller op til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg, må offentliggøres via aktindsigt, før den kompetente myndighed har godkendt og offentliggjort kandidatfortegnelsen til det pågældende valg.

Endvidere foreslås, at stillerlister til kommunale og regionale valg og til folketingskandidater uden for partierne ikke længere skal være offentligt tilgængelige af hensyn til at beskytte stillernes politiske overbevisning mod offentliggørelse. Spørgsmålet om aktindsigt i stillerlister skal således fremover afgøres efter offentlighedslovens almindelige regler.

Lovforslaget indeholder for det andet en række forslag til lettelse af administrative byrder for kommuner og kandidatlister.

Det foreslås, at sidste frist for at brevstemme her i landet fremrykkes med én dag til 3 hverdage inkl. lørdag før valgdagen for alle valgtyper. Formålet er at afhjælpe det øgede administrative pres, som kommunerne oplever som følge af det voksende antal brevstemmer samt det yderligere administrative pres, som en udvidelse af åbningstiden på valgdagen vil indebære for kommunerne. Desuden foreslås det at fastsætte en fælles åbningstid fra kl. 9-16 for brevstemmeafgivning i kommunerne den sidste dag, hvor der kan brevstemmes.

Det foreslås endvidere, at kandidatlister, der er valgt ind i kommunalbestyrelsen/regionsrådet ved sidste valg og fortsat er repræsenteret i dette organ, fritages for kravet om indsamling af stillerunderskrifter til det næste kommunale og regionale valg. Til gengæld foreslås det påkrævede mindsteantal stillere fastsat endegyldigt ved lov.

Det foreslås, at valgbestyrelsens formand fremover kan afvise at modtage kandidatlister til kommunale og regionale valg, der åbenbart ikke opfylder de formelle krav.

Det foreslås, at stillerne ved kommunale og regionale valg fremover kun skal skrive under for selve kandidatlisten og dens kandidater, mens listens repræsentant uden stillernes godkendelse skal kunne anmelde liste- eller valgforbund og eventuelt trække kandidatlisten fra et anmeldt liste- eller valgforbund, samt kunne foretage ændringer i kandidaternes rækkefølge og eventuelt slette en eller flere kandidater m.v.

Endelig indeholder lovforslaget for det tredje et forslag om at afskaffe den gældende regel om pligt til at lade sig opstille til kommunale og regionale valg (borgerligt ombud), da reglen ingen betydning har i praksis.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.15
1. behandling
20.03.15
2. behandling
21.05.15
3. behandling
28.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.15
Afstemning start
04.03.15
Afstemning slut
28.05.15

Afgivne betænkninger:

Emneord: folketingsvalgloven valglovgivning

Relaterede forslag:

07.10.2015 L 8: Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.

10.03.2015 L 158: Ændring af lov om valg til Folketinget

25.02.2015 L 147: Juniortilforordnede ved valg

29.01.2014 L 124: Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.

13.11.2013 L 68: Mulighed for ændring af afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?