L 24: Erklæring om valgbarhed m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Erklæring om valgbarhed m.v.).)

L 24: Valgret til Europa-Parlamentet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 24

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 02.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 24 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en ændring af Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere. Ændringen af direktivet blev vedtaget af Rådet den 20. december 2012 (Rådets direktiv 2013/1/EU af 20. december 2012 om ændring af direktiv 93/109/EF for så vidt angår nærmere regler for valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere). Direktivet er trådt i kraft og skal senest være gennemført i national ret den 28. januar 2014.

Med lovforslaget ændres proceduren for indhentelse af oplysninger om valgbarhed vedrørende statsborgere fra en af de øvrige medlems­stater i Den Europæiske Union, der har fast bopæl i Danmark, og som ønsker at stille op som kandidat til Europa-Parlaments­valg i Danmark. Forslaget indebærer, at økonomi- og indenrigsministeren fremover skal indhente oplysninger om pågældende kandidats valgbarhed direkte ved vedkommende myndighed i kandidatens hjemland. Det indebærer en ændring i forhold til de hidtil gældende regler, hvor kandidaten selv har skullet indhente sådanne oplysninger i hjemlandet ved at anmode vedkommende myndighed i hjemlandet om en valgbarhedsattest, der skulle indleveres til økonomi- og indenrigsministeren samtidig med kandidatanmeldelsen.

Tilsvarende ændres proceduren for økonomi- og indenrigsministerens afgivelse af oplysninger til de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union for så vidt angår valgbarheden for danske statsborgere med fast bopæl i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, der ønsker at stille op som kandidat til Europa-Parlamentsvalget i bopælslandet. Der skal således ikke længere udstedes en valgbarhedsattest for den pågældende danske statsborger på dennes foranledning. I stedet skal økonomi- og indenrigsministeren som udgangspunkt inden for fem arbejdsdage svare på en forespørgsel fra vedkommende myndighed i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union om en given dansk statsborgers valgbarhed, når denne har fast bopæl i den pågældende medlemsstat og ønsker at stille op som kandidat ved Europa-Parlamentsvalg i bopælslandet.

Endelig ændres reglerne for indholdet af den formular, som kandidater med fast bopæl i Danmark der er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og som ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark skal udfylde og indlevere som en del af deres kandidat­anmeldelse. Formularen skal fremover tillige indeholde en erklæring om, at den pågældende kandidat ikke har fortabt sin valgbarhed til Europa-Parlamentet, ligesom der til identifikationsformål skal tilføjes oplysninger om kandidatens fødselsdato, fødested og seneste bopælsadresse i hjemlandet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.10.13
1. behandling
01.11.13
2. behandling
10.12.13
3. behandling
12.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.10.13
Afstemning start
09.10.13
Afstemning slut
11.12.13

Emneord: europa-parlamentet eu

Relaterede forslag:

27.10.2016 B 20: Regeringen tilkendegiver over for EU, at forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i Den Europæiske Union bør standses

23.02.2016 B 70: At trække suverænitet tilbage fra EU

12.11.2015 L 52: Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas m.v.

11.11.2015 L 46: Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.

20.01.2015 B 54: At indstille forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i EU

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?