Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 140: Udførsel af skydevåben m.v. til civil brug til lande uden for EU, lempelse af kontrolordningen for visse hardball- og paintballvåben m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og straffeloven. (Udførsel af skydevåben m.v. til civil brug til lande uden for EU, lempelse af kontrolordningen for visse hardball- og paintballvåben m.v.).)

L 140: Udførsel af skydevåben m.v. til civil brug til lande uden for EU, lempelse af kontrolordningen for visse hardball- og paintballvåben m.v.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 140

Fremsat af: Justitsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 06.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 140 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslagets primære formål er at bringe dansk ret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012, der indeholder regler om kontrol med udførsel af skydevåben mv. til civil brug fra EU’s toldområde til eller gennem tredjelande.

Lovforslaget indebærer, at det kommer til at fremgå udtrykkeligt af våbenloven, at udførsler omfattet af forordningen ikke længere vil være omfattet af lovens eksportkontrolregler, når forordningen træder i kraft den 30. september 2013. Samtidig foreslås justitsministeren bemyndiget til – som forudsat i forordningen – at fastsætte bestemmelser om forenklede procedurer for visse udførsler omfattet af forordningen.

Der lægges endvidere op til, at de relevante straffebestemmelser i våbenloven og straffeloven tilpasses således, at overtrædelse af forordningens eksportkontrolregler vil blive straffet på samme måde, som overtrædelse af våbenlovens eksportkontrolregler straffes på i dag.

Herudover indeholder lovforslaget et våbenteknisk begrundet forslag om, at personer, der er fyldt 18 år, fremover skal kunne erhverve, anvende mv. alle hardball- og paintballvåben uden våbentilladelse og ikke som i dag alene luft- og kulsyredrevne hardball- og paintballvåben. Baggrunden herfor er, at der ikke er forskel på våbnenes farlighed, som i alle tilfælde er begrænset.

Det forslås endelig at justere ordningen, hvorefter justitsministeren kan fastsætte regler om, at skytteforeninger under nogle i våbenloven nævnte organisationer kan meddele våbenpåtegning (våbentilladelse) til deres medlemmer. Justitsministeren foreslås således bemyndiget til administrativt at fastsætte, hvilke organisationer der skal være omfattet af ordningen. Dermed undgår man at skulle ændre loven, når organisationerne skifter navn, fusionerer mv., eller hvis der i øvrigt bliver behov for at tillægge skytteforeninger under andre organisationer tilsvarende beføjelser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.02.13
1. behandling
19.02.13
2. behandling
11.04.13
3. behandling
23.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.02.13
Afstemning start
18.03.13
Afstemning slut
22.04.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?