L 178: Implementering af håndhævelsesdirektivet (Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Implementering af håndhævelsesdirektivet).)

L 178: Håndhævelsesdirektivet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 178

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 26.04.2016

Vedtaget dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 178 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget implementeres dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (”IMI-forordningen”).

Lovforslaget gennemfører håndhævelsesdirektivets krav til øget håndhævelse og sikring af udstationerede lønmodtageres rettigheder.

Det foreslås, at udstationeringslovens værnetingsbestemmelse ændres, og at der indsættes en bestemmelse om beskyttelse mod ugunstig behandling i udstationeringsloven.

Det foreslås, at håndhævelsesdirektivets muligheder for at indhente oplysninger om udenlandske tjenesteyderes aktiviteter i hjemlandet udnyttes, og at Arbejdstilsynets kompetence udvides til at kunne fastslå på baggrund af oplysninger om tjenesteyderens aktiviteter i etableringslandet, om der er tale om en reel udstationeringssituation.

Det foreslås, at faglige organisationer, der har indledt en fagretlig sag om en kollektiv overenskomst kan anmode Arbejdstilsynet om at indhente oplysninger om tjenesteyderen aktiviteter i etableringslandet.

Det foreslås endvidere, at udstationeringsbegrebet præciseres, og at RUT udvides med et nyt modul med henblik på, at udenlandske tjenesteydere, der ikke er omfattet af udstationeringsreglerne, kan anmelde sig til RUT.

Oplysningskravene til RUT foreslås desuden udvidet med krav om oplysning om udstationerede lønmodtageres socialsikringsforhold i hjemlandet og med oplysning om hvervgiver i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.

Det foreslås desuden, at Arbejdsretsloven og ATP-loven ændres med henblik på, at Arbejdsretten kan påtegne afgørelser fra det fagretlige system som officielt bekræftede dokumenter efter Bruxelles I-forordningen, og således at Ankenævnet for ATP m.m. kan påtegne afgørelser om ekstraordinære bidrag fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede som officielt bekræftede dokumenter ligeledes efter Bruxelles I-forordningen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.04.16
1. behandling
04.05.16
2. behandling
31.05.16
3. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.04.16
Afstemning start
03.05.16
Afstemning slut
03.06.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?