L 108: Overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.).)

L 108: Udlevering og fuldbyrdelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 108

Fremsat af: Justitsminister Søren Pind (V)

Fremsat dato: 27.01.2016

Vedtaget dato: 15.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 108 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til formål at etablere det lovgivningsmæssige grundlag for, at en række konkrete sager på det strafferetlige område, der i dag behandles i Justitsministeriets departement, fremover i stedet kan behandles af anklagemyndigheden.

Det drejer sig navnlig om sager om udlevering af personer til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse og sager om international fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser, f.eks. fuldbyrdelse her i landet af udenlandske afgørelser om fængselsstraf, bødestraf eller konfiskation.

Det vurderes, at det vil være mere hensigtsmæssigt, hvis sådanne konkrete sager fremover behandles af anklagemyndigheden og ikke i Justitsministeriets departement, som det sker i dag. Sagerne behandles allerede i dag i tæt samarbejde med anklagemyndigheden, og en overførsel af sagerne fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden vurderes at kunne bidrage til en mere effektiv udnyttelse af ressourcer.

Lovforslaget indeholder på den baggrund forslag til nødvendige bemyndigelsesbestemmelser i de relevante love, således at afgørelseskompetencen mv. i disse sager kan overføres til anklagemyndigheden.

Derudover indeholder lovforslaget forslag til bestemmelser, der giver justitsministeren mulighed for i forbindelse med overførsel af sagerne til anklagemyndigheden at fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klageadgangen i sagerne kan afskæres.

Endelig indeholder lovforslaget enkelte mindre ændrin?ger af retsplejeloven vedrørende kære.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.01.16
1. behandling
11.02.16
2. behandling
12.04.16
3. behandling
14.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.01.16
Afstemning start
03.02.16
Afstemning slut
14.04.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?