Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 144: Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ændring af revisionsbestemmelse).

L 144: Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ændring af revisionsbestemmelse).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 144

Fremsat af: Mette Gjerskov (S)

Fremsat dato: 29.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

L 144 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Forslaget har til formål at forlænge revisionsperioden i § 18 a i lov om udendørs hold af svin, der indeholder krav om, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (tidligere justitsministeren) i folketingsåret 2011-12 skal fremsætte forslag om revision af lovens § 12.

Efter § 12 i lov om udendørs hold af svin skal alle svin, bortset fra pattegrise under 14 dage, altid have fri adgang til rent drikkevand. Revisionsbestemmelsen i § 18 a blev oprindelig indsat under Folketingets behandling af lov nr. 1526 af 20. december 2006 om ændring af bl.a. lov om udendørs hold af svin. Ifølge bestemmelsens daværende ordlyd skulle justitsministeren i folketingsåret 2008-09 fremsætte forslag om revision af § 12. Formålet med revisionsbestemmelsen i § 18 a er at afdække svins behov for permanent adgang til vand om natten i frostvejr.

Revisionsperioden blev forlænget til folketingsåret 2009-10 ved lov nr. 496 af 12. juni 2009 om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring af revisionsbestemmelse) og blev ved lov nr. 649 af 15. juni 2010 om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring af revisionsbestemmelse) yderligere forlænget. Lovens § 18 a fik ved lovændringen i 2010 sin nuværende ordlyd, således at revisionsperioden først udløber i folketingsåret 2011-12. Denne forlængelse af revisionsperioden skete på baggrund af oplysninger om, at der i løbet af 2011 ville blive gennemført forsøg ved Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (nu Institut for Husdyrvidenskab), med henblik på at afdække bl.a. behovet for vandtildeling til udendørs søer i vinterperioden. Det pågældende forskningsprojekt har imidlertid endnu ikke har kunnet afsluttes.

På den baggrund foreslås det, at revisionsperioden i § 18 a i lov om udendørs hold af svin forlænges til folketingsåret 2012-13.

Det bemærkes i den forbindelse, at § 12 i lov om udendørs hold af svin gennemfører artikel 4, stk. 1, jf. direktivets bilag, kapitel I, pkt. 7, i Rådets direktiv 91/630/EØF af 19. november 1991 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin med senere ændringer (nu: Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (kodificeret udgave)) og artikel 14, stk. 1, i Europarådets reviderede rekommandation af 2. december 2004 om svin. Det følger af de nævnte bestemmelser i direktivet og rekommandationen, at svin skal have permanent adgang til vand. Danmarks EU-retlige og folkeretlige forpligtelser sætter således snævre grænser for, hvilke ændringer der kan foretages af lovens § 12, og det vil efter Fødevareministeriets opfattelse derfor være uforeneligt med EU-retten generelt at undtage nætter i perioder med frostvejr fra kravet om adgang til vand.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.03.12
1. behandling
13.04.12
2. behandling
24.05.12
3. behandling
29.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.03.12
Afstemning start
24.04.12
Afstemning slut
28.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?