L 175: Samling af visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber og bortsalg af hittegods ved offentligt tilgængelig internetauktion m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning, lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. og forskellige andre love. (Samling af visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber og bortsalg af hittegods ved offentligt tilgængelig internetauktion m.v.).)

L 175: Bortsalg af hittegods med mere

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 175

Fremsat af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 28.03.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 175 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Hittegods på internauktion

Forslaget ændrer loven, så politiet ikke længere skal gøre opmærksom på fundet hittegods i lokale dagblade. Politiet skal selv vurdere, hvordan der kommunikeres mest effektivt. Derudover kan politiet sælge hittegods på almindelige offentlige auktioner eller - som noget nyt - på internetauktioner. Justitsministeren får bemyndigelse til at lave regler om det beløb, der skal udbetales til finderen af godset, når det er blevet solgt på auktion.

Hittegods der ikke kan sælges, kan destrueres eller gives til almennyttige/velgørende formål.

Til sidst undtages udenlandske embedsmænd fra at betale afgift i forhold til våbentilladelse.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget foreslås der for det første etableret et lovgivningsmæssigt grundlag for, at visse af politiets sager inden for våben-, tilladelses- og færdselsområdet kan samles i såkaldte opgavefællesskaber.

Samlingen af visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber har til formål at opnå effektiviseringsgevinster gennem en centralisering af sagsbehandlingen, at højne kvaliteten af sagsbehandlingen og at understøtte ensartetheden i opgavevaretagelsen.

Med henblik på dette foreslås en række bestemmelser i lovgivningen, der henlægger kompetencen til at behandle sager inden for et givet område til den stedlige politidirektør – og hvor kompetencen foreslås henlagt til opgavefællesskaber – ændret, således at kompetencen tilkommer ”politiet”.

Med samme formål foreslås det, at der indsættes bemyndigelsesbestemmelser i de relevante love, der giver justitsministeren – henholdsvis vedkommende ressortminister efter forhandling med justitsministeren – adgang til at fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der skal varetage politiets opgaver på de pågældende områder.

Herudover foreslås for det andet en række ændringer af lov om hittegods. Det foreslås at ændre loven, således at bekendtgørelse om fund af hittegods kan foretages i et eller flere egnede medier. Forslaget betyder, at politiet ikke længere vil være forpligtet til at foranstalte bekendtgørelse om fundet i lokale dagblade. Politiet vil i stedet kunne foretage en konkret vurdering af, hvordan bekendtgørelse om fundet foranstaltes mest effektivt.

Endvidere foreslås loven ændret, således at hittegods ved politiets foranstaltning også kan bortsælges ved en offentligt tilgængelig internetauktion. Forslaget indebærer, at politiet ved bortsalg af hittegods kan vælge at bortsælge hittegodset enten ved en offentlig auktion omfattet af reglerne i lov om offentlig auktion ved auktionsledere eller ved en offentligt tilgængelig internetauktion.

Tillige foreslås det, at auktionslederen eller udbyderen af internetauktionen kan træffe bestemmelse om, at hittegods, der forgæves er forsøgt bortsolgt ved auktionssalg, kan destrueres eller udleveres til almennyttige eller velgørende formål, samt at justitsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om udbetaling af det beløb, som tilfalder finderen, når hittegods er blevet bortsolgt ved auktion.

Derudover foreslås det for det tredje, at justitsministeren ved henlæggelse af opgaver til politiet efter færdselsloven kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der i den forbindelse er truffet af politiet, herunder således at afgørelsen ikke kan påklages til anden myndighed (Rigspolitet).

Endelig foreslås det for det fjerde, at udenlandske embedsmænd, der ansøger om tilladelse efter våbenloven med henblik på udførelse af opgaver i Danmark efter Prümafgørelsens artikel 17 og 18, undtages fra kravet om betaling af afgift i våbenlovens § 6 b, stk. 1.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.14
1. behandling
03.04.14
2. behandling
03.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.14
Afstemning start
04.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2014

Emneord: hittegods

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?