L 55: Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.).)

L 55: sygedagpenge ved alvorlig sygdom

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 55

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 12.11.2015

Vedtaget dato: 21.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 55 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Der er tale om en genfremsættelse af lovforslag L 199 (2014-15 (1. samling)), som blev fremsat for Folketinget den 29. april 2015, men bortfaldt inden 2. behandlingen grundet udskrivelse af folketingsvalg.

Den daværende regering (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 18. december 2013 forlig om en reform af sygedagpengesystemet. Formålet var økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats.

Som opfølgning på sygedagpengereformen har partierne bag reformen besluttet midlertidigt at udvide muligheden for, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan få ret til sygedagpenge.

Formålet med dette lovforslag er at ændre reglerne for personer, som får en livstruende, alvorlig sygdom, således at:

-en person, som har en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen, uanset om personen på første fraværsdag har modtaget sygedagpenge i en periode på mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder.
-en person, der er overgået til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som under jobafklaringsforløbet får en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen.

Det foreslås, at reglerne indføres som en midlertidig ordning, der løber fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017, hvilket gør det muligt i sommeren 2017 at kvalificere et skøn over målgruppens størrelse, som vil kunne danne grundlag for en politisk drøftelse af, om ordningen skal gøres permanent.

Lovforslaget indeholder herudover forslag til enkelte tilføjelser til og præciseringer af bestemmelser i lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie.

Forslaget skønnes at indebære offentlige merudgifter på ca. 9,4 mio. kr. i 2016 og i 2017. Det skønnes, at merudgiften til staten udgør 2,7 mio kr. i 2016 og i 2017, mens merudgiften til kommunerne skønnes af at udgøre 6,7 mio. kr. i 2016 og i 2017.

De samlede nettoudgifter er sammensat af merudgifter til sygedagpenge, samt administration i forbindelse med revurdering og lægeerklæringer, hvilket delvist modsvares af mindreudgifter til ydelse under jobafklaringsforløb.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.11.15
1. behandling
20.11.15
2. behandling
17.12.15
3. behandling
21.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.11.15
Afstemning start
19.11.15
Afstemning slut
21.12.15

Emneord: sygedagpenge

Relaterede forslag:

02.05.2016 L 182: Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.

29.04.2015 L 199: Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

07.05.2014 L 194: Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.

13.11.2013 L 69: Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?