L 199: Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.).)

L 199: Sygedagpenge ved livstruende sygdom

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 199

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 29.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 199 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 18. december 2013 forlig om en reform af sygedagpengesystemet. Formålet var økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats.

Som opfølgning på reformen har aftalepartierne besluttet at udvide muligheden for, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan få ret til sygedagpenge.

Formålet med dette lovforslag er at ændre reglerne for personer, som får en livstruende, alvorlig sygdom, således at:

– en person, som har en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen, uanset om personen på første fraværsdag har modtaget sygedagpenge i en periode på mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder.

– en person, der er overgået til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som under jobafklaringsforløbet får en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen.

Det foreslås, at reglerne indføres som en midlertidig ordning, der løber fra den 1. juli 2015 til og med den 31. december 2016, hvilket gør det muligt i sommeren 2016 at kvalificere et skøn over målgruppens størrelse, som vil kunne danne grundlag for en politisk drøftelse af, om ordningen skal gøres permanent.

Lovforslaget indeholder herudover forslag til enkelte tilføjelser til og præciseringer af bestemmelser i lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om en aktiv socialpolitik og lov om ferie.

Forslaget skønnes at indebære offentlige merudgifter på ca. 4,7 mio. kr. i 2015 og 9,3 mio. kr. i 2016. Det skønnes, at merudgiften til staten udgør hhv. 1,4 mio. kr. i 2015 og 2,7 mio.kr. i 2016, mens merudgiften til kommunerne skønnes af at udgøre 3,3 mio. kr. i 2015 og 6,6 mio. kr. i 2016.

De samlede nettoudgifter er sammensat af merudgifter til sygedagpenge, samt administration i forbindelse med revurdering og lægeerklæringer, hvilket delvist modsvares af mindreudgifter til ydelse under jobafklaringsforløb.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2015. Det foreslås dog, at ændringen i Ferieloven træder i kraft den 1. maj 2016.

Forligspartierne bag sygedagpengereformen besluttede d. 10. marts 2015 midlertidigt at udvide retten til sygedagpenge for personer med livstruende, alvorlig sygdom med virkning fra den 1. juli 2015, hvorefter et udkast til lovforslag har været i ekstern høring. Det har derfor ikke været muligt at fremsætte lovforslaget tidligere. Af hensyn til at lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2015, ønskes lovforslaget derfor færdigbehandlet inden Folketinget går på sommerferie.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.04.15
1. behandling
12.05.15
2. behandling
02.06.15
3. behandling
04.06.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.04.15
Afstemning start
06.05.15
Afstemning slut
04.06.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015

Emneord: sygedagpenge

Relaterede forslag:

02.05.2016 L 182: Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.

12.11.2015 L 55: Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.

08.10.2014 L 13: Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.

07.05.2014 L 194: Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.

13.11.2013 L 69: Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?