L 182: Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.).)

L 182: Afvise lægebehandling

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 182

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 02.05.2016

Vedtaget dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 182 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Der er tale om en forlængelse af en allerede eksisterende ordning, hvor sygemeldte kan sige nej til lægebehandling, uden at dette har konsekvenser for deres ret sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller for kommunens vurdering af, om der er grundlag for at bevilge fleksjob eller tilkendte førtidspension.

Ordningen blev indført som et toårigt forsøg i forbindelse med forlig af 18. december 2013 om en reform af sygedagpengesystemet - økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en bedre og tidligere opfølgningsindsats (Sygedagpengereformen).

Intentionen med ordningen var at sikre, at en borger ikke skal føle sig tvunget til at tage imod en behandling, som vedkommende er utryg ved, samtidig med at det i sådanne tilfælde vil blive afdækket, om der er andre behandlingsmuligheder.

Forsøgsperioden udløber den 1. juli 2016. Der er foretaget en evaluering af forsøgsperioden fra ikrafttrædelsestidspunktet den 1. juli 2014 til den 1. november 2015.

Evalueringen har vist, at ordningen anvendes i begrænset omfang. I den undersøgte periode er det samlede antal sager på landsplan estimeret til at udgøre 150-200 sager.

På denne baggrund har forligspartierne bag sygedagpengereformen aftalt, at ordningen forlænges og forenkles således, at det i en 3-årig forsøgsperiode alene er sundhedskoordinatoren – fremfor hele klinisk funktion - der bliver inddraget, når en borger ikke ønsker en given behandling.

Ordningen foreslås forlænget fra den 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2019, så den forenklede model, hvor det alene er sundhedskoordinatoren, der bliver inddraget, når en borger ikke ønsker en given behandling, kan afprøves inden der tages stilling til, om ordningen skal gøres permanent.

Lovforslaget indeholder endvidere forslag om mulighed for omberegning af sygedagpengesatsen i den situation, hvor en lønmodtager indbetaler ekstra bidrag på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Lovforslaget indeholder endeligt forslag om en sproglig tilpasning af lov om aktiv socialpolitik, så det klart fremgår, at der kan udbetales ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb i perioden fra en person efter sygedagpengelovens bestemmelser har ret til at overgå til et jobafklaringsforløb, og frem til at kommunen træffer afgørelse om, at personen har denne ret. Endvidere foreslås præciseret, at fristen på 4 uger for, at sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet, i denne situation regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har vurderet, at personen skal i et jobafklaringsforløb.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.05.16
1. behandling
04.05.16
2. behandling
31.05.16
3. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.05.16
Afstemning start
09.05.16
Afstemning slut
03.06.16

Emneord: dagpenge sygedagpenge

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 63: Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge

02.05.2016 L 181: Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.

12.11.2015 L 55: Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.

29.04.2015 L 199: Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.

08.10.2014 B 3: Halvering af genoptjeningsperioden for arbejdsløshedsdagpenge

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?