L 160: Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud (Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder. (Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).)

L 160: Målrettet PSO-tilskud

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 160

Fremsat af: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 31.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Udvalg: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)

L 160 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget udvider den nuværende tilskudsordning i lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive virksomheder.

Lovforslaget gennemfører dele af Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark, som blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance den 9. februar 2016.

Den nuværende tilskudsordning trådte i kraft den 10. september 2015 og yder tilskud til elintensive virksomheders PSO-betaling. For at sikre en hurtig statsstøtteproces blev puljen målrettet elintensive virksomheder, som er forhåndsgodkendt af Europa-Kommissionen. De omfattede virksomheder i den nuværende ordning tilhører derfor en af de 68 brancher, der er nævnt i bilag 3 i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020. Retningslinjerne giver imidlertid mulighed for at udvide kredsen af PSO-tilskudsberettigede virksomheder til at omfatte alle elintensive virksomheder, der kan dokumentere, at de er såvel handels- som elintensive. Det vil sige virksomheder, som kan dokumentere, at de har en eller flere produktionsenheder med en elintensitet på mindst 20 pct. og samtidig tilhører en sektor med en handelsintensitet på mindst 4 pct. på EU-plan.

Der vurderes at være tale om under 50 virksomheder i Danmark indenfor bl.a. gartnerierhvervet og fødevarefremstilling.

Aftalen om vækst og udvikling i hele Danmark udvider den eksisterende tilskudspulje på 185 mio. kr. årligt fra 2015-2020 med 10 mio. kr. i 2016. Endvidere indgår, at den afsatte ramme på 100 mio. kr. årligt fra 2017-2020, som blev afsat til yderligere PSO-lempelser mv. til energiintensive virksomheder mv. i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af 14. juli 2014, udmøntes til at forhøje det målrettede tilskud til PSO-betalingen i årene 2017-2020 for alle tilskudsberettigede virksomheder. I 2016 deles tilskudsordningen op i to puljer således, at de 10 mio. kr. øremærkes til den udvidede kreds af tilskudsberettigede virksomheder, mens den nuværende tilskudspulje på 185 mio. kr. årligt reserveres de virksomheder, der er omfattet af den gældende tilskudsordning. Hvis puljerne bliver slået sammen til en pulje, vil tilskuddet pr. kilowatt-time blive det samme til alle tilskudsberettigede elintensive virksomheder. Men den udvidede tilskudskreds vil ikke, som de allerede omfattede elintensive tilskudsberettigede virksomheder, kunne få tilskud i hele 2016. Derfor deles puljen i 2016 i to. Opdelingen af puljen i to kræver Europa-Kommissionens godkendelse.

Tilskuddet skal ifølge Europa-Kommissionens statsstøtteretningslinjer begrænses til højst 85 pct. af den del af PSO-tariffen, der går til støtte af VE-baseret elproduktion. I 2015 udgjorde støtten til VE-baseret elproduktion gennemsnitligt 15,08 øre per kWh.

Tilskudsordningens hovedformål er dels at sikre, at elintensive virksomheder ikke belastes af PSO-betalingen i en sådan grad, at deres konkurrenceevne svækkes mærkbart, dels at fremme energieffektivisering i elintensive virksomheder. Det betyder bl.a., at virksomhederne skal indgå en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen.

Lovforslaget skal statsstøttegodkendes af Europa-Kommissionen, før det kan træde i kraft. De samlede økonomiske konsekvenser for det offentlige i medfør af lovforslaget er 10 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. i hvert af årene i perioden 2017-2020. Samlet er omkostningerne på 410 mio. kr.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
05.04.16
2. behandling
19.05.16
3. behandling
24.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
24.05.16

Emneord: pso miljø

Relaterede forslag:

22.11.2016 L 90: Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse

15.11.2016 L 77: Nedsættelse af miljøbidrag

04.04.2016 B 121: Etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd

31.03.2016 L 155: Kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale

08.03.2016 L 147: Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?