Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 160: Kriminalpræventive sociale indsatser (Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Kriminalpræventive sociale indsatser).)

L 160: Kriminalpræventive sociale indsatser

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 160

Fremsat af: Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 27.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 160 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget består af en række elementer, der har til formål at bidrage til en mere effektiv kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge samt personer med nedsat psykisk funktionsevne i det sociale system.

Lovforslaget har følgende fire hovedelementer:

1. Styrket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge: Der foreslås ændringer i lov om social service, så det sikres, at den aktuelle og relevante viden om indsatsen over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge fortsat er tilgængelig for kommunerne.

2. Etablering af delvis lukkede afdelinger for børn og unge: Der foreslås ændringer i lov om social service, så der gives mulighed for at etablere en delvis lukket afdeling på en åben døgninstitution, der er målrettet adfærdsvanskelige unge.

3. Styrket fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.: Det foreslås, at der i lov om social service indføres særskilt regulering om indgrebsmuligheder over for personer, der er anbragt på anbringelsessteder for børn og unge, jf. § 66, nr. 5 og 6, i lov om social service, og på boformer, jf. § 108 i samme lov, i henhold til en afgørelse truffet i forbindelse med en straffesag. Målet er at sikre fuldbyrdelsen af de strafferetlige afgørelser, som kommunerne udmønter på det sociale område, herunder i boformer som ikke er sikrede.

4. Præcisering af kommunalbestyrelsens kriminalpræventive tilsyn: Der foreslås en sproglig ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, så det tydeliggøres i § 16 a, at kommunens særlige tilsyn efter denne bestemmelse har et kriminalpræventivt formål, og at bestemmelsen omfatter den personkreds, som skal undergives tilsyn i henhold til en strafferetlig afgørelse.

Ved satspuljeaftalen for 2013 blev der afsat 5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til lovforslagets del 3 om en styrket fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v., herunder midler til implementering af lovforslaget.

De økonomiske og administrative konsekvenser skal forhandles med kommunerne.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.13
1. behandling
15.03.13
2. behandling
07.05.13
3. behandling
14.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.13
Afstemning start
20.03.13
Afstemning slut
13.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?