L 5: Fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. (Fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v.).)

L 5: Fremtidsfuldmagter

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 5

Fremsat af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)

Fremsat dato: 05.10.2016

Vedtaget dato: 12.12.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

L 5 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder en række ændringer af serviceloven, retssikkerhedsloven og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Formålet med lovforslaget er bl.a. at give borgerne mulighed for at træffe beslutning om, hvem der kan give samtykke til, at de flyttes til et botilbud, hvis de en dag ikke længere selv kan samtykke f.eks. på grund af demens. Denne mulighed foreslås indført ved en ligestilling af fremtidsfuldmægtige med værger i servicelovens § 129, stk. 2. Forslaget vil indebære, at borgeren, der har udpeget en fremtidsfuldmægtig, ikke længere skal vente på, at statsforvaltningen udpeger en værge, inden der kan ske flytning til et relevant botilbud. Muligheden for flytning til et botilbud efter servicelovens § 129, stk. 2, gælder alene borgere, som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og som har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende.

Lovforslaget har endvidere til formål at give mulighed for hurtigere flytning af f.eks. en dement borger til et relevant botilbud, når alle klageberettigede, herunder pårørende, er enige i, at flytningen er en god ide. Med forslaget imødegås den uhensigtsmæssige situation, hvor en borger med f.eks. demens er færdigbehandlet på sygehuset, og alle pårørende er enige om flytning til et botilbud, men hvor flytningen forhindres i at kunne gennemføres med det samme, fordi man skal afvente udløbet af klagefristen på 4 uger.

Med lovforslaget foreslås endvidere proceduren for udpegning af dommere til kommunernes børn og unge-udvalg forenklet ved, at udpegningskompetencen lægges hos retspræsidenten i den enkelte retskreds. I dag indstiller denne til Domstolsstyrelsen, som herefter formelt udpeger den dommer, der er indstillet.

Endelig foreslås en forlængelse af afklaringsperioden i forbindelse med kommunernes mulighed for at opnå refusion fra staten i de situationer, hvor kommunen anbringer en flygtning med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i et døgntilbud. Ændringen vil give kommunerne længere tid til at afdække den enkeltes behov og dermed medvirke til at forebygge, at kommunerne alene for at sikre retten til refusion visiterer til et døgnophold i stedet for at afprøve mindre indgribende og billigere foranstaltninger.

Lovforslaget indeholder herudover forslag om ændringer i bemyndigelsen vedrørende finansiering af ophold i sikrede institutioner for børn og unge uden lovligt ophold i Danmark, præcisering af bemyndigelsen vedrørende borgere fra Færøerne og Grønland, der modtager servicelovstilbud i Danmark, af reguleringen af ledelsesforholdene i Ankestyrelsen, samt af reglerne for Ankestyrelsens sagsoplysning ved behandling af klager over afgørelser truffet af Udbetaling Danmark.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.10.16
1. behandling
11.10.16
2. behandling
29.11.16
3. behandling
01.12.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.10.16
Afstemning start
12.10.16
Afstemning slut
01.12.16

Emneord: fremtidsfuldmagter

Relaterede forslag:

25.02.2016 L 135: Lov om fremtidsfuldmagter

10.12.2014 L 93: Lov om fremtidsfuldmagter

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?