L 25: Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp (Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.).)

L 25: Rehabilitering og hjemmehjælp

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 25

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 19.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 25 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med dette forslag fremsætter regeringen forslag om rehabiliteringsforløb og mål for hjemmehjælp.

Med lovforslaget forpligtes kommunalbestyrelsen til, forud for vurderingen af behovet for hjemmehjælp, at tilbyde et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre modtagerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp.

Lovforslaget forpligter endvidere kommunalbestyrelsen til at fastsætte individuelle mål for den enkelte modtager i forhold til hjælp efter § 83. Derudover ophæves sondringen mellem midlertidig og varig personlig og praktisk hjælp, og kontaktpersonordningen ophæves.

Lovforslaget fremsættes på baggrund af den politiske aftale, regeringen indgik den 19. juni 2014 med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fremtidens hjemmehjælp. Den politiske aftale om fremtidens hjemmehjælp er regeringens og aftaleparternes opfølgning på Hjemmehjælpskommissionens afrapportering af 1. juli 2013.

Formålet med lovforslaget er at understøtte, at kommunerne arbejder systematisk med rehabiliteringsforløb ud fra en fælles forståelse af de grundlæggende principper for rehabiliteringsforløb. Samtidig er formålet at skabe klarhed omkring hjælpen for den enkelte modtager, og at fremme en fokuseret og koordineret indsats for de forskellige medarbejdere, som yder hjælp til modtageren.

Det foreslås, at lovændringen træder i kraft den 1. januar 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
30.10.14
2. behandling
09.12.14
3. behandling
19.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
18.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014

Emneord: rehabilitering hjemmehjælp social service

Relaterede forslag:

03.03.2016 L 145: Undtagelse af visse føfrtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet

12.11.2015 L 47: Målretning af de forebyggende hjemmebesøg

29.04.2015 B 168: At ophæve tvangen over for kommuner til at inddrage private leverandører i levering af hjemmehjælp

07.11.2014 B 22: Ledsagelse af demente og svage ældre

08.10.2014 L 27: Forenkling af udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?