L 40: Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelsen m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring. (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelsen m.v.).)

L 40: Regulering af folkepensionsalderen

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 40

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()

Fremsat dato: 05.11.2015

Vedtaget dato: 21.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 40 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Efter lov om social pension skal beskæftigelsesministeren i 2015 fremsætte lovforslag om regulering af folkepensionsalderen.

Det foreslås derfor, at folkepensionsalderen i overensstemmelse med lovens reguleringsprincipper fastsættes til 68 år for alle født efter 31. december 1962, dvs. for personer, der fylder 67 år i 2030 eller senere. Samtidig foreslås lovens revisionsbestemmelse ændret således, at næste lovforslag om regulering af folkepensionsalderen skal fremsættes i 2020.

Endvidere forslås, at arbejdsskadesikringsloven ændres således, at det sikres, at de sikringspligtige arbejdsgivere ikke kan opsige en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, der alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge af en forhøjelse af folkepensionsalderen.

De gældende bestemmelser i lov om social pension om regulering af folkepensionsalderen blev indført som et led i udmøntningen af den politiske aftale af 20. juni 2006 om en velfærdsreform. Reguleringen bidrager til at sikre finansieringen af det danske velfærdssamfund mange år fremover, herunder de større udgifter til sundhed og pleje, når der bliver flere ældre.

Reguleringen af folkepensionsalderen skønnes samlet set at medføre positive strukturelle virkninger for erhvervslivet m.v. Reguleringen af folkepensionsalderen efter lovens principper er allerede indregnet i vurderingen af de offentliges finansers holdbarhed. Forslaget vil derfor ikke have økonomiske konsekvenser for de offentlige udgifter til folkepension, efterløn og andre overførsler. Det vil indebære et betydeligt finansieringsunderskud, hvis forslaget ikke gennemføres.

Forhøjelsen af folkepensionsalderen skønnes at medføre en samlet årlig merudgift på ca. 175 mio. kr., til arbejdsskadeerstatninger inkl. arbejdsmiljøbidrag og arbejdsskadeafgift. Det skønnes, at merudgiften i året for lovens ikrafttræden er på ca. 1 mia. kr., som vedrører skadesårgangene 2004-2015. Forslaget vil medføre visse administrationsomkostninger i Arbejdsskadestyrelsen og i forsikringsselskaberne m.fl.

Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 29. december 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.11.15
1. behandling
13.11.15
2. behandling
15.12.15
3. behandling
18.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.11.15
Afstemning start
12.11.15
Afstemning slut
18.12.15

Emneord: folkepension

Relaterede forslag:

01.03.2016 B 80: En nedslidningspensionsordning

25.02.2016 B 62: At lade politikeres pensionsalder følge folkepensionsalderen

19.11.2014 L 79: Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge

02.04.2013 B 93: Flygtninge skal have ret til fuld folkepension

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?