L 79: Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge (Forslag til lov om ændring af lov om social pension. (Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge).)

L 79: Folkepension til flygtninge

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 79

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 19.11.2014

Vedtaget dato: 19.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 79 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen af 13. november 2014 om Finansloven for 2015 mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Det foreslås, at alle udlændinge, der har fået opholdstilladelse i Danmark efter §§ 7 eller 8 i udlændingeloven, omfattes af lempeligere regler for optjening af folkepension. Med forslaget genindføres de indtil 1. januar 2011 gældende regler for flygtninges optjening af ret til folkepension, som blev ændret ved lov nr. 1603 af 22. december 2010 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for ret til folkepension).

Efter forslaget sidestilles bopælstid i oprindelseslandet med bopæl her i riget ved opgørelse af bopælstid for personer, der har fået opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 i udlændingeloven. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i § 7 i udlændingeloven. Tilsvarende gælder ved opgørelse af mindstebopælstiden på 3 år, jf. § 4 i lov om social pension.

Med forslaget vil reglen for opgørelse af bopælstid for flygtninge gælde både ved tilkendelse af førtidspension og ved tilkendelse af folkepension.

Der foreslås endvidere, at de flygtninge, der er indrejst i Danmark i perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2014, og som før 1. januar 2015 er tilkendt folkepension, har ret til at få fastsat folkepensionen på baggrund af optjeningsreglerne gældende fra 1. januar 2015.

Lovforslaget skønnes at medføre samlede offentlige merudgifter (før skat og tilbageløb af moms og afgifter) på 13,1 mio. kr. i 2015, 17,5 mio. kr. i 2016. 22,2 mio. kr. i 2017 og 27,3 mio. kr. i 2018.

Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Lovforslaget er en del af finanslovsaftalen for 2015, og forslaget ønskes færdigbehandlet inden jul med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2015. Lovforslaget er sendt i høring samtidig med fremsættelsen med frist til den 26. november 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.11.14
1. behandling
02.12.14
2. behandling
16.12.14
3. behandling
19.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.11.14
Afstemning start
26.11.14
Afstemning slut
18.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 11. december 2014

Emneord: folkepension flygtninge

Relaterede forslag:

25.10.2016 B 19: Kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner

25.10.2016 B 17: Fortsat modtagelse af kvoteflygtninge

06.10.2016 B 5: Afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger

26.04.2016 B 191: Afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig

04.04.2016 B 136: At sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?