Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 158: Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område (Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område).)

L 158: Forenkling af klagestruktur på det sociale område

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 158

Fremsat af: Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 27.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Social- og Integrationsministeriet

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 158 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er en del af udmøntningen af den aftale, som regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Enhedslisten og Liberal Alliance i forbindelse med finanslovsaftalen for 2013 har indgået om en samlet og holdbar løsning for statsforvaltningerne. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med det samtidige lovforslag fra økonomi- og indenrigsministeren om ændring af lov om regional statsforvaltning m.fl. Et led i aftalen er at ændre den eksisterende klagestruktur på det beskæftigelsesmæssige område og det sociale område med henblik på at styrke borgernes retssikkerhed og samtidig øge effektiviteten i opgavevaretagelsen. Denne del af aftalen udmøntes i nærværende lovforslag.

Med lovforslaget placeres klagesagsbehandlingen på det sociale område og det beskæftigelsesmæssige område i Ankestyrelsen, og de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene med sekretariat i statsforvaltningerne nedlægges. Klagesagsbehandlingen placeres dermed ét sted frem for i hver af de fem statsforvaltninger og i Ankestyrelsen, som tilfældet er i dag.

Det foreslås, at klagesystemet omlægges, så principielle sager allerede behandles i første klageinstans og derved overflødiggør en yderligere klageinstans. Herved reduceres klagesystemet med en instans. Principielle sager vil som hidtil blive behandlet med medvirken af beskikkede medlemmer.

Det foreslås endvidere, at hovedparten af de klagesager, der ikke er principielle, afgøres administrativt i Ankestyrelsen, dvs. uden medvirken af beskikkede medlemmer, ligesom det i dag er tilfældet for hovedparten af sagerne i nævnene. Af hensyn til de beskikkede medlemmers indsigt foreslås imidlertid, at der skal medvirke beskikkede medlemmer ved behandlingen i Ankestyrelsen også af et antal sager, som ikke er principielle. Det foreslås, at der i Ankestyrelsen blandt alle de indkomne klager foretages en visitering af sager, der behandles som principielle, andre sager, der behandles med medvirken af beskikkede medlemmer, samt øvrige sager. Der bliver med lovforslaget mulighed for at revisitere administrative sager til principiel behandling.

Endelig foreslås det at give beskikkede medlemmer yderligere overordnet indsigt og indflydelse i Ankestyrelsens og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ved at udvide området for Det Rådgivende Praksisudvalgs rådgivning af Ankestyrelsen.

Som en konsekvens af nedlæggelsen af de sociale nævn foreslås, at de sager om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter serviceloven, som i dag træffes af de sociale nævn i 1.instans efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, fremover behandles af statsforvaltningen.

Som et led i den nævnte aftale i forbindelse med finansloven er aftalt en række regelforenklinger, herunder obligatorisk brug af et ankeskema for kommunerne ved genvurdering af klagesager, der efter forslaget indbringes for Ankestyrelsen. Regler herom indgår i lovforslaget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.13
1. behandling
15.03.13
2. behandling
07.05.13
3. behandling
14.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.13
Afstemning start
20.03.13
Afstemning slut
13.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?