Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 107: Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem, ændring af den faste del af tinglysningsafgiften samt visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant (Forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning. (Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem, ændring af den faste del af tinglysningsafgiften samt visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant).)

L 107: Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem, ændring af den faste del af tinglysningsafgiften samt visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 107

Fremsat af: Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 14.12.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 107 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er dels at afskaffe den særskilte afgiftsbetaling forbundet med opslag i og adgang til oplysninger i tinglysningssystemet, dels at foretage visse udvidelser af reglerne vedrørende virksomhedspant.

Betalingen af den særskilte opslagsafgift samt afgift for adgang til og udskrift af de tinglyste dokumenter opfattes som en barriere i forhold til tilgængeligheden af de tinglyste oplysninger. Endvidere udgør brugernes håndtering af de forskellige opkrævningsordninger, der eksisterer i forhold til brug af og tinglysning i tinglysningssystemet, en administrativ byrde. Hertil kommer at den nuværende afgiftsstruktur ikke giver et incitament til at sikre den mest optimale udnyttelse af oplysningerne i tinglysningssystemet. Afgiftsbetalingen kan således i visse tilfælde afholde brugerne fra at foretage nye opslag forud for tinglysning, som sikrer, at tinglysningen baserer sig på aktuelle oplysninger.

Med lovforslaget fjernes den særskilte afgiftsbetaling for opslag i tingbøgerne, således at adgangen til at foretage forespørgsler i den digitale tingbog, personbog og andelsboligbog fremadrettet bliver afgiftsfri. Endvidere bliver adgangen til de tinglyste dokumenter samt muligheden for udskrift heraf også afgiftsfri.

Med forslaget vil adgangen til tinglysningssystemet blive gjort lettere og hurtigere for brugerne, idet der ikke vil være behov for, at man er logget ind i systemet, eller at man inden oplysningerne kan tilgås har været igennem en betalingsside. Endvidere vil adgangen til at tilgå og udskrive oplysninger i de tinglyste dokumenter sikre en lettere adgang til indholdet af de tinglyste dokumenter og vil dermed også kunne være med til at smidiggøre processen omkring søgning af oplysninger i eksisterende dokumenter samt tinglysning af nye rettigheder.

Det foreslås samtidig, at den faste del af tinglysningsafgiften ændres fra 1.400 til 1.660 kr. Forslaget medfører ikke en merindtægt for det offentlige, idet der med den forslåede justering af den faste del af tinglysningsafgiften alene sikres, at lovforslaget ikke medfører tab af indtægter eller merudgifter for staten som følge af ovennævnte afgiftsfritagelse.

Endvidere foreslås med lovforslaget visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant. Det foreslås med lovforslaget, at virksomhedspant kan stiftes også ved ejerpantebrev.

Herudover foreslås det, at virksomhedspanteordningen udvides til også at omfatte motorkøretøjer mv., hvis pantsætteren driver erhvervsvirksomhed med køb og salg af køretøjer.

Desuden foreslås det at lovfæste principperne vedrørende prioritetsstillingen mellem på den ene side virksomhedspantet og på den anden side individuelle panterettigheder vedrørende aktiver, som erhverves af virksomhedspantsætteren efter tinglysning af virksomhedspantet.

Endelig foreslås det at ændre tinglysningsafgiftsloven, så lovens bestemmelse om afgiftsfritagelse for ejerpantebreve ligeledes gælder for tinglysning af ejerpantebreve i forbindelse med virksomhedspant.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.12.12
1. behandling
24.01.13
2. behandling
02.05.13
3. behandling
07.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.12.12
Afstemning start
18.03.13
Afstemning slut
06.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?