Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 164: Forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering. (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne).

L 164: Forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering. (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 164

Fremsat af: Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 25.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 164 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er et led i regeringens aftale af 27. marts 2012 med Venstre og Det Konservative Folkeparti om en budgetlov og udmønter den del af aftalen, der vedrører indførelse af et betinget bloktilskud for regionerne og sanktioner ved overskridelse af de økonomiske rammer. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er aftalepart i den del af aftalen om budgetloven, som vedrører lovforslag om sanktioner over for kommuner og regioner.

Formålet med lovforslaget er at styrke den enkelte regions incitamenter til at overholde de samlede økonomiske rammer for regionerne. Ordningen indebærer, at der indføres et permanent system for effektive sanktioner over for regionerne ved overskridelse af budgetterne.

Lovforslaget indebærer for det første, at en andel af statens samlede bloktilskud til regionerne på op til 1 mia. kr. gøres betinget af, at regionerne budgetterer driftsudgifterne i overensstemmelse med de forudsatte rammer. Den betingede andel af bloktilskuddet på 1 mia. kr. fordeles forholdsmæssigt på tilskuddene til sundhedsområdet og udviklingsområdet i forhold til størrelsen af bloktilskuddene på hvert af de to områder. Det foreslås i den forbindelse, at økonomi- og indenrigsministerens kan beslutte at gøre tilskudsnedsættelsen helt eller delvist individuel.

Det foreslås tilsvarende, at en andel på op til 0,5 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at regionerne budgetterer deres bruttoanlægsudgifter i overensstemmelse med de forudsatte rammer.

Forslaget indebærer for det andet, at hvis de regionale nettodriftsudgifter på sundhedsområdet eller udviklingsområdet for regionerne under ét overskrider de aftalte rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

40 pct. af nedsættelsen foreslås således at blive afregnet kollektivt for regionerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. foreslås at blive afregnet individuelt for de regioner, som har overskredet deres budgetter.

Ved den endelige opgørelse af de regionale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter regionernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den regionale sektor.

Den foreslåede ordning vil første gang have virkning for 2012, således at overskridelser for 2012 vil medføre en tilskudsnedsættelse i 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.04.12
1. behandling
08.05.12
2. behandling
08.06.12
3. behandling
12.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.04.12
Afstemning start
24.05.12
Afstemning slut
11.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?