L 89: Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed. (Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.).)

L 89: Den danske realkreditmodel

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 89

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 28.11.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 89 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det overordnede formål med lovforslaget er at fremtidssikre den danske realkreditmodel. Lovforslaget fjerner refinansieringsrisikoen på realkreditobligationer, der ved udløb skal følges af en ny udstedelse. Realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer er særligt sikre værdipapirer, som har en vigtig funktion i det finansielle system. Det er derfor af stor betydning, at det sikres, at obligationerne fortsat har status som særligt sikre værdipapirer. Den løbende refinansiering af bl.a. rentetilpasningslån ved salg af nye obligationer på auktioner kan dog indebære en risiko for, at der ikke er tilstrækkeligt med bud, og at auktionen derfor ikke kan gennemføres. Det vil kunne skabe mistillid til realkreditsektoren og dermed true den finansielle stabilitet. Realkreditinstitutterne mødes med stigende krav fra ratingbureauer og EU om, at de skal håndtere denne udfordring.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante ministerier, Finanstilsynet og Nationalbanken, som skulle afdække mulige risici i forhold til realkreditbelåning generelt og pege på mulige løsningsforslag. I forlængelse af dette arbejde foreslås det, at der indføres regulering, som eliminerer realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko, og sikrer, at de korte rentetilpasningslån kan opretholde en central plads i finansieringen af ejendomme i Danmark.

Med lovforslaget indføres krav om, at det skal fremgå af vilkårene for alle obligationer, at hvis et konkret lån ikke kan refinansieres, vil løbetiden på den eksisterende obligation blive forlænget med ét år. For obligationer med en løbetid til og med tre år fastsættes endvidere, at såfremt renten i forbindelse med refinansiering af lånet bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente på en tilsvarende obligation udstedt ét år tidligere, forlænges løbetiden på den eksisterende obligation i ét år med en rente svarende til den hidtidige effektive rente tillagt 5 procentpoint.

Der vil gælde tilsvarende vilkår, såfremt en refinansiering fejler for et realkreditinstitut under afvikling, dog således at den pågældende obligation vil blive omdannet til en fastforrentet, konverterbar obligation med løbetid svarende til de underliggende lån.

Disse ændringer vil skabe klarhed og sikkerhed om refinansieringen af korte realkreditobligationer og indebære, at realkreditinstitutterne kan koncentrere sig om at styre deres kreditrisici. Det vil skabe ro og styrke den finansielle stabilitet.

Med disse bemærkninger og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.11.13
1. behandling
13.12.13
2. behandling
25.02.14
3. behandling
11.03.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.11.13
Afstemning start
05.12.13
Afstemning slut
10.03.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 18. februar 2014

Emneord: realkredit

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 141: At undtage dansk realkredit fra kommende Basel IV-kapitalkrav

18.03.2016 B 99: Øget regulering af realkreditinstitutters og realkreditforeningers mulighed for at hæve bidragssatser og kursskæringsgebyrer

09.10.2015 B 12: Etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder

20.11.2014 B 33: Etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?