L 125: Flytning af myndighedskompetence fra kommunalbestyrelsen til henholdsvis staten og regionsrådet, som opfølgning på evaluering af kommunalreformen (Forslag til lov om ændring af lov om råstoffer, lov om miljøbeskyttelse. (Flytning af myndighedskompetence fra kommunalbestyrelsen til henholdsvis staten og regionsrådet, som opfølgning på evaluering af kommunalreformen).)

L 125: Flytning af kompetencer fra kommuner

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 125

Fremsat af: Miljøminister Ida Auken (SF)

Fremsat dato: 30.01.2014

Vedtaget dato: 10.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 125 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Ayse Ozupek

Kompetencerokade

Lovforslaget sigter i det store og hele mod at samle kompetencerne hos én myndighed for at få en bedre sammenhæng og højne kvaliteten på den faglige behandling på miljøområdet.  

Inden for miljøbeskyttelsesloven ligger godkendelsen af affaldsdeponeringsanlæg hos kommunen, hvor tilsynet foregår i statslig regi. Med de nye forslag vil staten både godkende og føre tilsyn med affaldsdeponeringsanlæg.

Inden for råstofloven går forslaget ud på at flytte kommunalbestyrelsens kompetencer til regionsrådet, således at regionsrådet ved siden af opgaver som at kortlægge råstofressourcerne og udarbejde råstofplaner, får kompetencen til at give tilladelser til indvinding

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at følge op på evaluering af kommunalreformen og regeringens aftale med alle Folketingets partier om justering af rammer for justering af kommunalreformen fra juni 2013 med henblik på at sikre øget faglighed og effektivitet på miljøområdet.

Inden for både miljøbeskyttelseslovens og råstoflovens område foreslås det at samle opgaverne hos kun én myndighed, hvilket skal bidrage til større ensartethed og faglighed i behandlingen af sagerne, ligesom borgere og virksomheder kun skal forholde sig til én miljømyndighed.

I relation til miljøbeskyttelsesloven forslås det således, at opgaverne med visse affaldsdeponeringsanlæg samles ved at flytte kompetencen til at godkende affaldsdeponeringsanlæggene til staten, hvorefter staten både godkender og fører tilsyn med dem.

Som følge af at opgaverne samles hos staten, skal miljøbeskyttelseslovens § 66, stk. 5, ophæves. Af bestemmelsen følger det, at staten har ansvaret for at føre tilsyn med kommunale og fælleskommunale affaldsdeponeringsanlæg. Lovbestemmelsen vil blive overflødig, da lovændringen vil blive fulgt op af en ændring af godkendelsesbekendtgørelsens regler om affaldsdeponeringsanlæg omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, hvorefter både tilsyn- og godkendelseskompetencen overføres til staten.

Råstofloven foreslås ændret, således at kommunalbestyrelsens kompetence overgår til regionsrådet, hvorefter samtlige opgaver i forhold til indvinding af råstoffer på land samles hos regionsrådet. Regionsrådet får dermed, udover den eksisterende kompetence til at kortlægge råstofressourcerne samt til at udarbejde råstofplaner, også kompetencen til at meddele tilladelser til indvinding af råstoffer på land.

Som følge af, at opgaverne samles hos regionsrådet indebærer lovforslaget, at kommunalbestyrelsens kompetence til at meddele tilladelse til indvinding af råstoffer på land, til at føre tilsyn samt at sikre overholdelsen af vilkår flyttes til regionsrådet. Samtidig foreslås indført en pligt for regionsrådet til at høre kommunalbestyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af vilkår om efterbehandling.

Målet er, at lovforslaget skal træde i kraft 1. juli 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.01.14
1. behandling
07.02.14
2. behandling
08.04.14
3. behandling
10.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.01.14
Afstemning start
06.02.14
Afstemning slut
09.04.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 13. marts 2014

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?