L 148: Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).)

L 148: Konsekvenser af VVM

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 148

Fremsat af: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V)

Fremsat dato: 08.03.2016

Vedtaget dato: 19.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet

Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)

L 148 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at ændre lov om planlægning og en række andre love, som indeholder regler om vurderingen af virkningerne på miljøet (VVM) af konkrete projekter.

Forslaget skal ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som bl.a. indeholder regler om miljøvurdering af konkrete projekter både på land og på havet. Det nye samlede regelsæt skal gælde både for miljøvurdering af konkrete projekter på land, som i dag er omfattet af planlovens VVM-regler, og for forhold og sektorer, som i dag er reguleret i sektorlovgivningen, f.eks. råstofindvinding på havet og havbrug, samt energianlæg på havet i form af vand- og vindanlæg, bore- og produktionsplatforme, rørledninger for olie og naturgas – både indenfor søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

På den baggrund forslås det med dette lovforslag som konsekvens at ophæve gældende regler om miljøvurdering af konkrete projekter i lov om planlægning og en række særlige regler i sektorlovgivningen om miljøvurdering af projekter på havet, som fremover vil være omfattet af de nye generelle regler om miljøvurdering.

VVM-direktivet er i dag, for så vidt angår projekter om intensiv husdyravl, gennemført i dansk ret som en integreret del af husdyrgodkendelseslovgivningen. Denne model foreslås videreført. På den baggrund foreslås en ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med henblik på at undtage projekter på husdyrbrug fra den nye generelle lov.

Endelig foreslås en række ændringer af gældende regler, som henviser til bestemmelser om miljøvurdering.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 16. maj 2017.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.03.16
1. behandling
30.03.16
2. behandling
03.05.16
3. behandling
10.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.03.16
Afstemning start
15.03.16
Afstemning slut
10.05.16

Emneord: vvm

Relaterede forslag:

08.03.2016 L 147: Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

25.02.2016 L 134: Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?