L 165: Midlertidige opholdssteder til flygtninge (Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Midlertidige opholdssteder til flygtninge).)

L 165: Opholdssteder til flygtninge

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 165

Fremsat af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)

Fremsat dato: 18.03.2015

Vedtaget dato: 21.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 165 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er et led i udmøntningen af regeringens og KL’s forståelse af 8. januar 2015 om at iværksætte konkrete tiltag, som kan imødegå kommunernes udfordringer med navnlig at finde eller etablere boliger til de mange flygtninge, som kommer til Danmark. Formålet med lovforslaget er at give kommunerne mulighed for hurtigt at kunne afhjælpe det akutte behov for midlertidig indkvartering af flygtninge, som bl.a. er forårsaget af den aktuelle situation i Syrien.

De foreslåede ændringer indebærer, at kommunerne på visse betingelser vil kunne meddele tilladelser m.v. til byggeri eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse uden at følge planlovens almindelige krav om tilvejebringelse af lokalplaner, meddelelse af landzonetilladelser m.v. med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til de flygtninge, som kommunerne er forpligtede til at anvise en midlertidig bolig efter integrationslovens regler.

Bestemmelserne omfatter alene etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge i områder beliggende i byzone og områder i landzone, der er omfattet af en lokalplan, eller som ifølge kommuneplanrammer kan overføres til byzone, samt landsbyer.

Bestemmelserne indebærer bl.a., at kommunerne ikke er forpligtede til at iagttage planlovens tilvejebringelsesregler for lokalplanlægning. Det vil være frivilligt for kommunalbestyrelserne, om de i det enkelte tilfælde vil anvende de foreslåede bestemmelser, eller om de vil følge planlovens almindelige krav og procedurer.

Det følger af forslaget, at kommunalbestyrelserne skal tidsbegrænse dispensationer eller tilladelser, og at disse højst kan gives en varighed på 5 år.

Det følger endvidere af forslaget, at der er 2-ugers høring svarende til høringsproceduren i planlovens § 20 i forbindelse med meddelelse af dispensation efter § 19.

Efter forslaget skal miljøministeren i folketingsåret 2017-2018 fremsætte forslag om revision af loven med henblik på dens eventuelle ophævelse.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende, således at de muligheder, som lovforslaget giver, kan anvendes af kommunerne hurtigst muligt.

Idet jeg i øvrigt kan henvise til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg anbefale det til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
18.03.15
1. behandling
27.03.15
2. behandling
16.04.15
3. behandling
21.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
18.03.15
Afstemning start
25.03.15
Afstemning slut
21.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015

Emneord: flygtninge

Relaterede forslag:

25.10.2016 B 19: Kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner

25.10.2016 B 17: Fortsat modtagelse af kvoteflygtninge

06.10.2016 B 5: Afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger

26.04.2016 B 191: Afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig

04.04.2016 B 136: At sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?