L 99: Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.).)

L 99: Indsats mod væbnet rekruttering

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 99

Fremsat af: Justitsminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 17.12.2014

Vedtaget dato: 19.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 99 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Konflikten i Syrien og Irak udgør for tiden den væsentligste faktor i terrortruslen mod Danmark. De personer, der rejser fra Danmark til Syrien og Irak for at deltage i kampene, tilslutter sig nu i altovervejende grad Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL), hvor de bl.a. opnår konkrete, militære færdigheder. Samtidig kan de barske forhold i konfliktområdet bidrage til en stærk radikalisering, forråelse og voldsparathed hos de udrejste. Det indebærer samlet set, at de pågældende, når de vender tilbage til Danmark, kan have en øget vilje og evne til at begå et terrorangreb.

Det er en trussel, der skal tages alvorligt.

Med dette lovforslag vil indsatsen mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet mv. blive styrket yderligere.

Med lovforslaget sikres myndighederne nye værktøjer til håndtering af den trussel, som de personer, der rejser af sted for at deltage i konflikten, udgør. Det er nye værktøjer, der tydeliggør, at der tages skarp afstand fra foreign fighters, der drager i hellig krig.

Med den foreslåede ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. (pasloven) lægges der op til at give politiet beføjelse til at nægte udstedelse af pas til danske statsborgere eller at inddrage et allerede udstedt pas i et nærmere bestemt tidsrum, når der er grund til at antage, at den pågældende i udlandet vil deltage i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Det foreslås endvidere at give politiet beføjelse til at supplere en afgørelse om at nægte udstedelse af pas eller inddrage et allerede udstedt pas med et såkaldt udrejseforbud, hvorved en person forbydes at forlade Danmark i et nærmere bestemt tidsrum. Det foreslås, at overtrædelse af et udrejseforbud skal kunne straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Med henblik på at sikre overholdelsen af Danmarks internationale forpligtelser foreslås det i tilknytning til ovenstående mulighed for at meddele udrejseforbud, at politiet i særlige tilfælde kan tillade udrejse til specifikke rejser. Det foreslås også at lade politiets afgørelser efter de foreslåede bestemmelser være omfattet af den samme adgang til domstolsprøvelse, som gælder for politiets øvrige afgørelser om pasinddragelse mv. efter pasloven.

Endelig lægges der med ændringen af pasloven op til at etablere et lovgivningsmæssigt grundlag for at samle visse af politiets sager inden for pasområdet i såkaldte opgavefællesskaber. Der foreslås således indsat en bemyndigelsesbestemmelse i pasloven, der giver justitsministeren adgang til at fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der skal varetage politiets opgaver på pasområdet.

Med den foreslåede ændring af udlændingeloven lægges der op til at en opholdstilladelse eller opholdsret bortfalder, hvis en udlænding opholder eller har opholdt sig uden for landet, og der er grund til at antage, at udlændingen under opholdet uden for landet deltager eller har deltaget i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentligt trussel mod den offentlige orden. Udlændinge, hvis opholdstilladelse eller opholdsret bortfalder efter den foreslåede bestemmelse, vil som udgangspunkt blive meddelt indrejseforbud for bestandig.

Som led i den forebyggende indsats, skal Udlændingestyrelsen vejlede en udlænding om den foreslåede bortfaldsbestemmelse, hvis der foreligger oplysninger om, at udlæn?din?gen kan have til hensigt i udlandet at deltage i sådanne aktiviteter. Hermed sikres det, at udlændingen advares om de alvorlige opholdsretlige konsekvenser, der kan være forbundet med at udrejse for at deltage i en væbnet konflikt eller lignende.

Endelig vil der med lovforslaget blive foretaget en mindre ændring i retsplejeloven i relation til indgreb i meddelelseshemmeligheden i sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
17.12.14
1. behandling
16.01.15
2. behandling
17.02.15
3. behandling
19.02.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
17.12.14
Afstemning start
24.12.14
Afstemning slut
18.02.15

Afgivne betænkninger:

Emneord: straffeloven terror

Relaterede forslag:

23.02.2016 B 68: At ulovliggøre modtagelse af økonomiske midler fra fremmede statsmagter eller fra personer og organisationer med tilknytning til terrorbevægelser til religiøse og kulturelle bygninger

16.12.2015 L 98: Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage

09.12.2015 L 80: Kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat

07.10.2015 L 24: Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke

07.10.2015 L 23: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

UDVALGT INDLÆG FOR

Thomas Huulbæk Titanium
Det er en ekstremt god idé med en solnedgangsklausul, som der åbenbart er flertal for. Det betyder, at loven aktivt skal vedtages igen - ellers vil den forfalde. Specielt i forhold til en af de mere,…

GÅ TIL INDLÆG

17. Jan 2015 12:17
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Det er en ekstremt god idé med en solnedgangsklausul, som der åbenbart er flertal for. Det betyder, at loven aktivt skal vedtages igen - ellers vil den forfalde.

Specielt i forhold til en af de mere, synes jeg, indgribende dele af forslaget:

Den gældende bestemmelse i retsplejelovens § 781, stk. 3, nr. 1, angår indgreb i meddelelseshemmeligheden i form af teleoplysning (indhentelse af oplysninger om, hvilke telefoner eller andre tilsvarende kommunikationsapparater der sættes i forbindelse med en bestemt telefon eller andet kommunikationsapparat, selv om indehaveren af dette ikke har meddelt tilladelse hertil) i sager om visse krænkelser som nævnt i lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Bestemmelsen indebærer, at det almindelige kriminalitetskrav i retsplejelovens § 781, stk. 1, nr. 3, hvorefter bl.a. teleoplysning som udgangspunkt forudsætter, at efterforskningen angår en lovovertrædelse, som efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover, fraviges i disse sager.

Om forslaget vil virke efter hensigten har jeg tvivl om (ligesom alle andre sikkert), men jeg kan godt støtte det som et forsøg.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?