L 123: Visse tilladte anvendelser af forældreløse værker og ændring af aftalelicensbestemmelsen vedrørende kabelviderespredning (Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Visse tilladte anvendelser af forældreløse værker og ændring af aftalelicensbestemmelsen vedrørende kabelviderespredning).)

L 123: Forældreløse værker

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 123

Fremsat af: Kulturminister Marianne Jelved (RV)

Fremsat dato: 29.01.2014

Vedtaget dato: 27.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Kulturministeriet

Udvalg: Kulturudvalget (KUU)

L 123 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Ophavsret i den digitale æra og værker uden forfatter

Forslaget er dikteret af et EU-direktiv, og skal træde i kraft senest oktober 2014. Det handler især om lydoptagelser, skrevne ord, filmoptagelser o.l., hvor man ikke kan finde ud af, hvem der skabte dem, eller kontakte dets rettighedshavere efter en grundig eftersøgning - derfor kaldes værket forældreløst. Forslagets første del handler udelukkende om en opdatering af ophavsretsloven, der senest blev ændret i 1996. Det foreslås, at den eksisterende lov udvides, så værker, der sendes på TV eller i radioen, godt må gengives af andre, hvis de ellers har aftalelicens til det. Man må desuden gerne, igen med aftalelicens, gøre værket tilgængeligt andre steder, hvis

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har to overordnede formål. For det første at implementere et EU-direktiv fra oktober 2012 om anvendelser af de såkaldte forældreløse værker. For det andet at ændre ophavsretslovens § 35 om videretransmission af radio- og tv-udsendelser over kabelanlæg m.m.

Direktivet om forældreløse værker blev vedtaget under dansk formandskab og det skal være implementeret senest den 29. oktober 2014. Det foreslås, at implementeringen sker ved, at der indsættes et nyt kapitel 6 b i ophavsretsloven.

I henhold til lovforslaget får visse almennyttige organisationer mulighed for at anvende de såkaldte forældreløse værker uden først at skulle indhente samtykke hos rettighedshaverne. De forældreløse værker er værker og lydoptagelser, hvor rettighedshaverne ikke kan identificeres og lokaliseres. De almennyttige organisationer skal dog først udføre en omhyggelig søgning efter de relevante rettighedshavere, før de kan anvende de forældreløse værker. Lovforslaget indeholder herudover regler om gensidig anerkendelse af forældreløse værker i EU-landene og regler om, hvad der skal ske, når et værk eller en lydoptagelse mister sin status af at være et forældreløst værk. Ordningen kan bruges som et alternativ til aftalelicenssystemet.

Ændringen af ophavsretslovens § 35 har til formål at sikre, at aftalelicensbestemmelsen i § 35 om samtidig og uændret viderespredning af radio- og tv-udsendelser i kabelanlæg m.v. tilpasses den teknologiske udvikling. Ændringen sker ved, at der efter ophavsretslovens § 35, stk. 3, indsættes et stk. 4 og stk. 5, der har til formål at udvide aftalelicensen i ophavsretslovens § 35 til at omfatte tredjemands on demand-brug og andre former for gengivelse af materiale fra radio- og tv-foretagender. Herudover indsættes et nyt stk. 6, hvorefter ordningen i stk. 4 og 5 ikke gælder, hvis ophavsmanden har nedlagt forbud mod udnyttelsen af ophavsmandens værk. Det bestemmes også, at rettigheder, der indehaves af radio- og tv-foretagender, ikke er omfattet af ordningen.

Endelig indsættes et nyt stk. 7, hvorefter Ophavsretslicensnævnets kompetence udvides til også at omfatte vurdering af vederlag og andre vilkår for udbud af de nye tjenester.

Det forslås, at loven træder i kraft 29. oktober 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkninger til lovforslaget, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.01.14
1. behandling
18.02.14
2. behandling
20.05.14
3. behandling
27.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.01.14
Afstemning start
05.02.14
Afstemning slut
26.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 7. maj 2014

Emneord: ophavsrettigheder

Relaterede forslag:

31.03.2016 B 113: Afskaffelse af blankbåndsordningen

09.12.2015 L 77: Kollektiv forvaltning af ophavsret

07.11.2013 B 18: En styrket håndhævelse af ophavsrettigheder på internettet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?