L 134: Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter (Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love. (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter).)

L 134: VVM-direktivet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 134

Fremsat af: Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)

Fremsat dato: 25.02.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet

Udvalg: Transport- og Bygningsudvalget (TRU)

L 134 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at implementere VVM-direktivet i vejloven, jernbaneloven og havnelovgivningen for statslige vej- og jernbaneprojekter og havneprojekter.

De af Transport- og Bygningsministeriets projekter, der vedtages ved anlægslov, er efter det gældende VVM-direktiv undtaget fra direktivets bestemmelser om gennemførelse af en VVM-procedure. I forbindelse med ændringen af direktivet i 2014 blev undtagelsen ophævet. Det betyder, at der nu skal være implementeret en VVM-procedure for disse projekter i national ret.

Der implementeres derfor i henholdsvis vejloven og jernbaneloven en VVM-procedure for de projekter, der vedtages ved anlægslov. Vejdirektoratet og Banedanmark udpeges i den forbindelse til kompetente myndigheder til at varetage VVM-processuelle opgaver i overensstemmelse med de krav, der følger af VVM-direktivet, frem til Folketingets vedtagelse af en anlægslov. Der vil fortsat ikke skulle meddeles administrativ VVM-tilladelse til disse projekter. Med henblik på at forenkle VVM-reglerne implementeres der samtidig en administrativ VVM-procedure, hvorefter Trafik- og Byggestyrelsen fremover vil være kompetent VVM-myndighed og meddele administrativ VVM-tilladelse til de statslige vej- og jernbaneprojekter, der ikke skal vedtages ved anlægslov.

Endelig kan transport- og bygningsministeren efter bemyndigelseshjemler i henholdsvis lov om havne og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S fastsætte regler om implementering af VVM-procedurer for havneprojekter i en bekendtgørelse. I disse projekter vil Trafik- og Byggestyrelsen – ligesom i dag – være VVM-kompetent myndighed og meddele administrative VVM-tilladelser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
04.03.16
2. behandling
24.05.16
3. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
31.05.16

Emneord: vvm

Relaterede forslag:

08.03.2016 L 148: Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

08.03.2016 L 147: Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?