L 134: Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter (Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love. (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter).)

L 134: VVM-direktivet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 134

Fremsat af: Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)

Fremsat dato: 25.02.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet

Udvalg: Transport- og Bygningsudvalget (TRU)

L 134 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at implementere VVM-direktivet i vejloven, jernbaneloven og havnelovgivningen for statslige vej- og jernbaneprojekter og havneprojekter.

De af Transport- og Bygningsministeriets projekter, der vedtages ved anlægslov, er efter det gældende VVM-direktiv undtaget fra direktivets bestemmelser om gennemførelse af en VVM-procedure. I forbindelse med ændringen af direktivet i 2014 blev undtagelsen ophævet. Det betyder, at der nu skal være implementeret en VVM-procedure for disse projekter i national ret.

Der implementeres derfor i henholdsvis vejloven og jernbaneloven en VVM-procedure for de projekter, der vedtages ved anlægslov. Vejdirektoratet og Banedanmark udpeges i den forbindelse til kompetente myndigheder til at varetage VVM-processuelle opgaver i overensstemmelse med de krav, der følger af VVM-direktivet, frem til Folketingets vedtagelse af en anlægslov. Der vil fortsat ikke skulle meddeles administrativ VVM-tilladelse til disse projekter. Med henblik på at forenkle VVM-reglerne implementeres der samtidig en administrativ VVM-procedure, hvorefter Trafik- og Byggestyrelsen fremover vil være kompetent VVM-myndighed og meddele administrativ VVM-tilladelse til de statslige vej- og jernbaneprojekter, der ikke skal vedtages ved anlægslov.

Endelig kan transport- og bygningsministeren efter bemyndigelseshjemler i henholdsvis lov om havne og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S fastsætte regler om implementering af VVM-procedurer for havneprojekter i en bekendtgørelse. I disse projekter vil Trafik- og Byggestyrelsen – ligesom i dag – være VVM-kompetent myndighed og meddele administrative VVM-tilladelser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
04.03.16
2. behandling
24.05.16
3. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
31.05.16

Emneord: vvm

Relaterede forslag:

08.03.2016 L 148: Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

08.03.2016 L 147: Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...



Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?