L 71: Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse. (Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.).)

L 71: Obligatorisk digital kommunikation

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 71

Fremsat af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)

Fremsat dato: 13.11.2014

Vedtaget dato: 19.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 71 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det primære formål med lovforslaget er at effektivisere sagsbehandlingen og nedsætte de administrative byrder for borgere og virksomheder. Det vil ske ved digitalisering og automatisering af myndighedernes sagsbehandling. Forslaget er bl.a. et led i realiseringen af regeringens mål om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt.

1) Obligatorisk digital kommunikation

Med de foreslåede ændringer af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (skrotningsgodtgørelsesloven) bemyndiges miljøministeren til at kunne fastsætte regler om obligatorisk digital kommunikation i forbindelse med ansøgninger om udbetaling af skrotningsgodtgørelse for biler (person- og varebiler).

Det er hensigten at etablere et it-system til brug for digital kommunikation mellem borgere, virksomheder og de relevante myndigheder og i den forbindelse også at indføre automatisk sagsbehandling for ansøgningssager vedrørende udbetaling af skrotningsgodtgørelse. Med »automatisk sagsbehandling« menes maskinel behandling, dvs. uden en fysisk sagsbehandler.

Med de foreslåede ændringer af miljøbeskyttelsesloven bemyndiges miljøministeren til at kunne fastsætte regler om obligatorisk digital kommunikation i forbindelse med ansøgninger om godkendelse som indsamlingsvirksomhed og optagelse i Affaldsregistret. Registrering af forhandlere, mæglere og transportører samt indsamlingsvirksomheder uden forbehandling skal efter hensigten være omfattet af automatisk sagsbehandling. Det foreslås endvidere at indføre en bemyndigelse til at fastsætte regler for digital betaling af gebyrer.

Det foreslås endeligt at flytte bestemmelsen om dokumentation, anmeldelser af og oplysninger om affald, herunder formen for indberetningspligten i miljøbeskyttelsesloven. Den flyttes til den bestemmelse i miljøbeskyttelsesloven, der generelt beskæftiger sig med digital kommunikation.

2) Ændringer til administration af godtgørelse m.v.

Lovforslaget indeholder også forslag til ændringer vedrørende betingelserne for at opnå skrotningsgodtgørelsen, ny klageadgang for administrators afgørelser om udbetaling af godtgørelse og tilsynsbestemmelser.

3) Bærbare batterier og akkumulatorer

Det foreslås endvidere at sænke den fastsatte betalingssats, der opkræves hos producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer som en del af deres producentansvar til dækning af den kommunale indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer.

4) Beredskabsplaner

Endelig foreslås det, at der indsættes en udtrykkelig bemyndigelse for ministeren til at fastsætte krav om udarbejdelse af eksterne beredskabsplaner for visse virksomheder og til at fastsætte regler om inddragelse af offentligheden i forbindelse hermed.

Målet er, at den nye regulering kan træde i kraft fra 1. marts 2015, enkelte bestemmelser dog først på et senere tidspunkt af hensyn til erhvervslivet (betalingssatsen for bærbare batterier og akkumulatorer) eller af tekniske årsager.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.11.14
1. behandling
11.12.14
2. behandling
17.02.15
3. behandling
19.02.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.11.14
Afstemning start
20.11.14
Afstemning slut
18.02.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 5. februar 2015

Emneord: tvangsdigitalisering bilskrotning

Relaterede forslag:

25.02.2016 L 136: Bemyndigelse til at fastsætte regler om størrelse på filer m.v.

07.10.2015 L 22: Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase, m.v.

19.02.2015 L 140: Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for så vidt angår anmodning om sygedagpenge, afgivelse af samtykke til udstedelse af børneattest og straffeattest til offentlig brug, ansøgning og meddelelser m.v. om personligt tillæg og helbredstillæg, indgivelse af klager til Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og til Ankenævnet for Patienterstatningen, ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet, anmodning om behandling af klager fra flypassagerer, ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser m.v.

06.02.2015 B 72: Fritagelse for digital selvbetjening

28.01.2015 L 125: Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?