Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 178: Ændret anvendelse af ikke indløst pant, som kan indtægtsføres af et selskab m.v., der har eneret til at drive en pant- og returordning og sikkerhedsstillelse for pant og gebyrer (Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ændret anvendelse af ikke indløst pant, som kan indtægtsføres af et selskab m.v., der har eneret til at drive en pant- og returordning og sikkerhedsstillelse for pant og gebyrer).)

L 178: Ændret anvendelse af ikke indløst pant

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 178

Fremsat af: Miljøminister Ida Auken (SF)

Fremsat dato: 12.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 178 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gennemføre finanslovsaftalen for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten om indførelse af en ny model for anvendelse af ikke indløste pant, som Dansk Retursystem A/S kan indtægtsføre. Modellen skal sikre staten øgede indtægter og vil blive udmøntet i overensstemmelse med en forståelse mellem Dansk Retursystem A/S og Miljøministeriet om opretholdelse af et økonomisk og miljømæssigt velfungerende pant- og retursystem. Dette indebærer bl.a., at Dansk Retursystem A/S’ eneret til drift af det danske pant- og retursystem for drikkevareemballager forlænges til udgangen af 2019, og at det gennemsnitlige niveau for de gebyrer, som producenter og importører betaler til selskabet, ikke stiger (målt i 2012-priser). Når gebyrniveauet holdes i ro, påvirkes grænsehandlen ikke.

Lovforslaget fastsætter de årlige beløb, som Dansk Retursystem A/S i 2015-2019 skal betale til staten af indtægtsført pant, svarende til i alt ca. 240 mio. kr. Halvdelen af betalingen muliggøres bl.a. ved, at Dansk Retursystem A/S’ omkostninger til drift af pant- og retursystemet reduceres gennem en række effektiviseringer og eventuelle omprioriteringer af pant- og retursystemet. Betaling af den anden halvdel forudsætter, at der indgås aftale om et dansk-tysk grænsepantsystem med Dansk Retursystem A/S som operatør, og at selskabet i den forbindelse kan indtægtsføre ikke indløst pant.

Den fornødne hjemmel til etablering og drift af en pant- og returordning for indsamling i Danmark af drikkevareemballager fra de tyske grænsebutikker vil skulle tilvejebringes ved yderligere en ændring af miljøbeskyttelsesloven, når der er opnået en endelig enighed mellem Tyskland og Danmark om systemets indretning m.v.

Hvis forudsætningerne for betaling af indtægtsført pant fra et grænsepantsystem ikke eller kun delvis opfyldes, vil der blive fremsat nyt lovforslag om ændring af beløbene i dette lovforslags § 9 c, stk. 3.

For at reducere Dansk Retursystem A/S’ tab som følge af producenters og importørers manglende indbetaling af pant og gebyrer for markedsførte emballager indeholder lovforslaget desuden en ny bemyndigelse til, at miljøministeren kan fastsætte regler dels om producenters og importørers sikkerhedsstillelse for betaling af pant og gebyrer for varer, produkter og emballager omfattet af en pant- og returordning, og dels om, at det selskab m.v., som driver pant- og returordningen kan fastsætte sikkerhedsstillelsen.

Bemyndigelsen forventes udmøntet i en ny pantbekendtgørelse og vil dermed reducere Dansk Retursystem A/S’ omkostningsniveau.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.03.13
1. behandling
19.03.13
2. behandling
07.05.13
3. behandling
14.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.03.13
Afstemning start
10.04.13
Afstemning slut
13.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?