L 120: Landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden (Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden).)

L 120: Landskabelige hensyn

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 120

Fremsat af: Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V)

Fremsat dato: 12.02.2016

Vedtaget dato: 19.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet

Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)

L 120 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at give en bemyndigelse til miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler om varetagelse af hensyn til landskabet i miljøbeskyttelsesloven og regler udstedt i medfør heraf i det omfang, at det er nødvendigt for at gennemføre EU-retlige forpligtigelser i dansk ret. Bemyndigelsen kan derfor ikke udnyttes til at fastsætte nationale særregler. Lovforslaget er regeringens svar på Kommissionens supplerende åbningsskrivelse nr. 2011/2056 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (udvindingsaffaldsdirektivet) i dansk ret. Kommissionen har i åbningsskrivelsen påpeget, at en række af direktivets bestemmelser ikke er korrekt gennemført i dansk lovgivning.

Baggrunden for forslaget er EU-retlige krav i udvindingsaffaldsdirektivet, hvorefter skader på landskabet skal begrænses mest muligt ved opførelse af et udvindingsaffaldsanlæg. I den forbindelse skal der stilles sikkerhed for udgifterne til rehabiliteringen af landområdet. Miljøbeskyttelsesloven kan i dag ikke varetage landskabelige hensyn ved administration af loven. Bemyndigelsen udformes således, at den kan anvendes til at gennemføre andre EU-regler, som stiller krav om varetagelse af landskabelige hensyn.

Med lovforslaget foreslås endvidere en bemyndigelse for miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler om inddragelse af offentligheden i forbindelse med afgørelser om virksomheder, anlæg m.v. i et andet land, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet i Danmark. Baggrunden herfor er ligeledes EU-retlige krav i udvindingsaffaldsdirektivet og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner. Det foreslås at anvende miljølovgivningens sædvanlige offentlighedsbegreb, som betyder ”enhver” i stedet for direktivernes, som i nogen grad overlader det til medlemslandenes lovgivning at definere, hvem offentligheden er, og i nogle situationer kun kræver høring af den del af offentligheden, som vurderes konkret at blive berørt af virksomhedens forurening.

Der er for nuværende ikke virksomheder, der vil være omfattet af lovforslaget, idet der vurderes ikke at være affaldsanlæg omfattet af direktivet i Danmark.

Ændringerne foreslås at træde i kraft 1. juni 2016.

Idet jeg i øvrigt kan henvise til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.02.16
1. behandling
23.02.16
2. behandling
12.05.16
3. behandling
19.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.02.16
Afstemning start
19.02.16
Afstemning slut
19.05.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?