L 102: Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber. (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.).)

L 102: Letbanen på Ring 3

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 102

Fremsat af: Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)

Fremsat dato: 15.01.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet

Udvalg: Transport- og Bygningsudvalget (TRU)

L 102 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at fastlægge den endelige linjeføring for letbanen på Ring 3 med angivelse af stationer, kontrol- og vedligeholdelsescenter samt omformerstationer. Lovforslaget bemyndiger interessentskabet bag letbanen på Ring 3 (som med lovforslaget foreslås at skifte navn til Hovedstadens Letbane I/S) til at anlægge og efterfølgende drive letbanen.

Med lovforslaget foreslås endvidere, at anlæg af letbanen gennemføres inden for rammerne af de udførte vurderinger af projektets indvirkninger på miljøet (VVM). Loven, som er en anlægslov, træder således i lighed med andre statslige anlægsprojekter, i stedet for den VVM-tilladelse, som projektet ellers skulle have haft i henhold til de almindelige administrative VVM-regler.

På samme måde, som det er sket i tidligere anlægslove, foreslås der indsat en særlig regulering i anlægsperioden. Som udgangspunkt skal anlægsprojektet gennemføres inden for den almindelige miljøretlige regulering, men for at begrænse risikoen i forbindelse med projektet og sikre, at projektet kan gennemføres som besluttet, foreslås der i lovforslaget indsat en række muligheder for særlig regulering i tilfælde af store forsinkelser eller fordyrelser af projektet.

Den særlige regulering omfatter, bl.a.:

– at beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven, for så vidt angår arealer, der er nødvendige for anlæg af letbanen på Ring 3, varetages af transport- og bygningsministeren.

– afskæring af klageadgangen, for så vidt angår en kommunalbestyrelses eller en statslig myndigheds afgørelser efter lov om naturbeskyttelse eller lov om miljøbeskyttelse, eller regler udstedt i medfør heraf – dog således at Hovedstadens Letbane I/S kan påklage afgørelserne til transport- og bygningsministeren. Der indføres tillige mulighed for, at transport- og bygningsministeren kan overtage kommunalbestyrelses kompetence i henhold til de nævnte love.

– at transport- og bygningsministeren kan fastsætte særlige regler om forurening og gener fra anlægget i lighed med den løsning der er fundet i forbindelse med Metrocityringen. Såfremt denne mulighed benyttes af transport- og bygningsministeren, kan der samtidig fastsættes regler om mulighed for kompensation til beboere som udsættes for gener, som følge af de udstedte regler.

Det foreslås tillige, som det var været tilfælde i andre anlægslove på baneområdet, at vejlovens gæsteprincip for omlægning af ledninger på strækningen også finder anvendelse i anlægsfasen. Der fastsættes endvidere en mulighed for, at transport- og bygningsministeren, i tilfælde hvor der ikke kan opnås enighed om tilrettelæggelsen af arbejdet med omlægningen af ledningerne, kan iværksætte arbejdet. I tilfælde af, at der ikke kan opnås en aftale, om betalingsspørgsmålet i forbindelse med arbejderne, fastsættes erstatningen af ekspropriations- og taksationsmyndighederne.

Der foreslås yderligere en regel om, at transport- og bygningsministeren kan bemyndige Hovedstadens Letbane I/S til at iværksætte ekspropriation til brug for anlægget af letbanen på Ring i overensstemmelse med ekspropriationsbestemmelsen i jernbanelovens § 30.

Endelig foreslås det, at søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal ske inden seks måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt den pågældende eller offentliggjort.

Derudover indeholder lovforslaget forslag om en tilføjelse i lov om trafikselskaber, således at Hovedstadens Letbane I/S, når letbanen er klar til drift får mulighed for efter aftale at overlade trafikkøberansvaret til trafikselskabet på Sjælland (Movia).

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.01.16
1. behandling
26.01.16
2. behandling
29.03.16
3. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.01.16
Afstemning start
22.01.16
Afstemning slut
31.05.16

Emneord: letbane metro

Relaterede forslag:

05.11.2014 L 53: Lov om Odense Letbane

05.11.2014 L 52: Ekstra bevilling til Aarhus Letbane

09.04.2014 L 177: Supplerende miljømæssige vurderinger, bemyndigelse til at fastsætte regler om forurening og gener fra byggepladserne, kompensation til metrobyggepladsernes naboer, skattefritagelse for kompensation m.v.

13.11.2013 L 65: Forslag til lov om letbane på Ring 3.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?