L 129: Energisparepakke omfattende bl.a. totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse (Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love. (Energisparepakke omfattende bl.a. totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse).)

L 129: Energisparepakke

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 129

Fremsat af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)

Fremsat dato: 05.02.2014

Vedtaget dato: 29.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: By- og Boligudvalget (BYB)

L 129 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Ayse Ozupek

Grøn byfornyelse og energirenovering for private udlejere

Som led i regeringens energipolitik for 2020 forsøger lovgiver med lovforslaget at øge private udlejeres incitament til at energirenovere deres ejendomme. Samlet set handler det om 6 overordnede ændringer:

1- Udlejeres incitament til at foranstaltige energisparende tiltag styrkes gennem en valgfri ordning, hvor der bliver mulighed for at forhøje lejen mere end tidligere

2- Man påtænker at indføre endnu en tilskudsmodel, hvor udlejer og lejer indgår en aftale om energirenoverende tiltag baseret på allerede eksisterende muligheder på energiområdet og i byfornyelsesloven

3- Før udlejer kan benytte den attraktive lejefastsættelse efter boligreguleringslovens §5,

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er en opfølgning på en del af energiaftalen af 22. marts 2012 om den danske energipolitik 2012-2020 og aftalen af 12. november 2013 om udmøntningen af energisparepakken. Forslaget indeholder 6 elementer, der skal give såvel udlejere som lejere incitamenter til at gennemføre energibesparelser i private udlejningsejendomme:

1) Udlejernes incitament til at gennemføre energibesparende foranstaltninger styrkes ved at indføre en valgfri ordning for en større lejeforhøjelse, når udlejeren gennemfører totaløkonomisk rentable forbedringer.

2) For yderligere at øge de private udlejeres interesse i at energirenovere indføres der en aftale- og tilskudsmodel, hvor udlejer og lejere kan indgå aftale om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger – aftalt grøn byfornyelse. Ordningen baseres på allerede eksisterende tilskudsmuligheder på energiområdet og i byfornyelsesloven.

3) Der stilles krav om, at ejendommen energimæssigt skal have en vis standard, for at udlejeren kan benytte den attraktive lejefastsættelse efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, når en lejlighed i forbindelse med genudlejning er gennemgribende forbedret.

4) For at give udlejere bedre muligheder for at bedømme den økonomiske risiko ved gennemførelse af forbedringer præciseres det, hvad huslejenævnet skal tage stilling til i sin forhåndsgodkendelse af en forbedringsforhøjelse.

5) Den maksimale godtgørelse til lejere for gennemførelse af råderetsarbejder i lejligheden forhøjes til samme beløb som for almene lejere.

6) Der gives mulighed for, at udlejeren kan forlange opsætning af vand- og kølingsmålere, såfremt det er påbudt i henhold til lov.

Samlet set skønnes lovforslaget ikke at føre til offentlige merudgifter i 2014, men offentlige merudgifter på 0,1 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i 2017.

De kommunaløkonomiske konsekvenser er forhandlet med KL.

Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.02.14
1. behandling
20.02.14
2. behandling
22.04.14
3. behandling
29.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.02.14
Afstemning start
12.02.14
Afstemning slut
28.04.14

Emneord: energibesparelse energipolitik byfornyelse

Relaterede forslag:

31.03.2016 L 154: Målretning af byfornyelsesinstrumenter til at forbedre boliger og igangsætte udvikling af byer uden for vækstområder

18.03.2015 L 163: Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.

19.02.2015 B 76: Etablering af en neutral lånepulje til udskiftning af forældede energianlæg

27.11.2014 L 85: Ændringer af auktionsordningen og andre regler om indvinding af råstoffer på havet som følge af regeringens konkurrencepolitiske udspil og evaluering af råstofloven, ændringer som følge af overførelse af kystbeskyttelsesloven til Miljøministeriet og præcisering af gennemførelse af havstrategirammedirektivet m.v.

23.10.2014 L 39: Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?