L 37: Udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord, m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme. (Udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord, m.v.).)

L 37: Ændring af lov om landbrugs-ejendomme

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 37

Fremsat af: Fødevareminister Dan Jørgensen ()

Fremsat dato: 09.10.2014

Vedtaget dato: 11.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

L 37 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget er en opfølgning på aftale om Vækstplan for Fødevarer af 2. april 2014, indgået mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling i det danske råvaregrundlag samt styrke landbrugets og fødevaresektorens konkurrenceevne.

For at forbedre mulighederne for kapitaltilførsel til landbruget foreslås det at lempe reglerne om selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme. Reglen om, at én bestemt person skal have bestemmende indflydelse i selskabet, foreslås ophævet, og samtidig foreslås det at udvide kredsen af virksomheder m.v., der kan erhverve landbrugsejendomme uden tilladelse.

Virksomhederne vil med den foreslåede ændring kunne erhverve landbrugsejendomme i samme omfang, som er gældende for al anden fast ejendom, hvor investorer og ejere har indflydelse på, hvordan virksomheden bliver drevet.

Som konsekvens af ændringen af selskabsreglerne foreslås det endvidere, at reglerne om fortrinsstilling ophæves.

Der vil fortsat gælde et krav om fast bopæl ved selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme. Dette bopælskrav vil kunne opfyldes af enhver og er uafhængigt af den valgte selskabsform.

Der foreslås endvidere en mindre ændring af forpagtningsreglerne, som vil gøre det muligt uden tilladelse at leje mindre arealer under 1000 m2 fra en landbrugsejendom med henblik på anvendelse til haveformål.

Endelig foreslås det, at landbrugsloven skal indeholde en hjemmel til at kunne fastsætte regler om digital kommunikation på landbrugslovens område.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
09.10.14
1. behandling
30.10.14
2. behandling
09.12.14
3. behandling
11.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
09.10.14
Afstemning start
16.10.14
Afstemning slut
10.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 3. december 2014

Emneord: landbrug landbrugsejendomme

Relaterede forslag:

23.02.2016 B 69: Bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse og tilpasning af vandløbenes vandføringsevne

15.01.2015 L 112: Justering af reglerne om plantedække m.v.

02.12.2014 B 39: En fødevare- og landbrugspakke

26.11.2014 B 38: Omlægning af gødskningsregler

28.11.2013 L 88: Forbud mod fiksering i løbe- og kontrolafdelingen m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?