Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 111: Differentierede og øgede afgifter ved forhandling af lægemidler til produktionsdyr til finansiering af initiativer til styrkelse af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd (Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed. (Differentierede og øgede afgifter ved forhandling af lægemidler til produktionsdyr til finansiering af initiativer til styrkelse af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd).)

L 111: Differentierede og øgede afgifter ved forhandling af lægemidler til produktionsdyr til finansiering af initiativer til styrkelse af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 111

Fremsat af: Astrid Krag (SF)

Fremsat dato: 19.12.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

L 111 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget har til formål at udmønte et element i forlig om veterinærområdet for 2013-2016 indgået mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Det foreslås således ved ændringer af lægemiddelloven og apotekerloven at tilvejebringe lovgrundlaget for en differentieret og forøget opkrævning af afgifter af omsætningen af lægemidler til produktionsdyr hos apotekere, der har valgt at forhandle lægemidler til produktionsdyr, og andre forhandlere med tilladelse til at forhandle sådanne lægemidler.

Det forhøjede afgiftsprovenu på ca. 8,3 mio. kr. om året vil skulle anvendes til at finansiere indsatser i Fødevarestyrelsen for at sikre en ansvarlig anvendelse af antibiotika i husdyrproduktion.

Formålet med etablering af en differentieret afgiftsstruktur er at styrke incitamentet til at vælge alternativer til antibiotika som f.eks. forebyggende vaccination eller til – når antibiotikabehandling er påkrævet – at vælge de antibiotika, der ikke er kritisk vigtige, og som har den mindste risiko for resistensudvikling. Som konsekvens heraf foreslås den nuværende afgift på 0,77 pct. af omsætningen på vacciner til produktionsdyr helt afskaffet, afgiftssatsen på kritisk vigtige antibiotika til produktionsdyr foreslås forhøjet med 10 procentpoint (til 10,77 pct.), satsen på simple smalspektrede penicilliner til produktionsdyr foreslås bibeholdt på 0,77 pct., mens satsen på øvrige antibiotika til produktionsdyr foreslås øget til 5,44 pct. Afgiften for øvrige lægemidler til produktionsdyr foreslås fastholdt på det nuværende niveau på 0,77 pct. af omsætningen.

Den foreslåede ordning indebærer, at omkostningerne til forligets nye initiativer betales af apoteker og andre forhandlere af lægemidler til produktionsdyr. Der er dog en formodning for, at beløbet i sidste ende vil blive afholdt af brugerne (besætningsejerne) som følge af den frie prisdannelse på lægemidler til produktionsdyr.

Den nye struktur til opkrævning af afgifter til finansiering af initiativer til styrkelse af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd foreslås indført den 1. februar 2013. Da ændringen fra en enstrenget struktur (med samme afgiftssats) til en differentieret afgiftsstruktur forudsætter tilpasninger af Sundhedsstyrelsens IT-systemer, ligesom det er nødvendigt med tilpasninger hos apoteker og andre forhandlere, der forhandler lægemidler til produktionsdyr, vil den differentierede afgiftsopkrævning i praksis først kunne implementeres fra et senere tidspunkt end lovens ikrafttræden (formentlig medio 2013). Det er samtidig vigtigt at sikre det provenu, som skal finansiere de indsatser, som er aftalt i forlig om veterinærområdet, ligesom det – ikke mindst – er afgørende så hurtigt som muligt at skabe incitamenter til at reducere antibiotikaforbruget.

Det forslås derfor, at den enstrengede afgiftsstruktur opretholdes i en periode fra lovens ikrafttræden, således at afgiften i denne periode fastsættes – og forhøjes fra 0,77 pct. – til 2,04 pct. af forhandlerens samlede omsætning på alle lægemidler til produktionsdyr. Det foreslås samtidig at bemyndige ministeren for sundhed og forebyggelse til at fastsætte tidspunktet for denne periodes afslutning, som vil være, når IT-tilpasninger af Sundhedsstyrelsens systemer er på plads, hvorefter den foreslåede differentierede afgiftsopkrævning vil blive påbegyndt.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.12.12
1. behandling
10.01.13
2. behandling
22.01.13
3. behandling
24.01.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.12.12
Afstemning start
20.12.12
Afstemning slut
23.01.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?