Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 165: Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Indførelse af skærpede sanktioner for kommunerne ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af det betingede bloktilskud).

L 165: Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Indførelse af skærpede sanktioner for kommunerne ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af det betingede bloktilskud).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 165

Fremsat af: Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 25.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 165 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er et led i regeringens aftale af 27. marts 2012 med Venstre og Det Konservative Folkeparti om en budgetlov og udmønter den del af aftalen, der vedrører skærpede sanktioner over for kommunerne ved overskridelse af de økonomiske rammer. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er aftalepart i den del af aftalen om budgetloven, som vedrører lovforslag om sanktioner over for kommuner og regioner.

Formålet med lovforslaget er at styrke den enkelte kommunes incitamenter til at overholde de samlede økonomiske rammer for kommunerne.

Lovforslaget indebærer for det første, at økonomi- og indenrigsministeren får en bemyndigelse til at fastsætte regler for fordelingen af det såkaldte betingede bloktilskud. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Endvidere indføres der et betinget bloktilskud på 1 mia. kr. for anlægsområdet, således at udbetalingen af dette beløb gøres afhængigt af, at kommunerne budgetterer deres bruttoanlægsudgifter i overensstemmelse med det aftalte.

Forslaget indebærer for det andet, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider de aftalte rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

40 pct. af nedsættelsen foreslås således at blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. foreslås at blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse. Dermed fastholdes den enkelte kommunes budget som det centrale styringsredskab i kommunens økonomistyring.

Ved den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter kommunernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.04.12
1. behandling
08.05.12
2. behandling
08.06.12
3. behandling
12.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.04.12
Afstemning start
24.05.12
Afstemning slut
11.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?