L 1: Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet (Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning oggenerelle tilskud til kommuner.(Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet).)

L 1: Omlægning af refusionssystemet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 1

Fremsat af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)

Fremsat dato: 03.07.2015

Vedtaget dato: 27.08.2015

Samling: 2014-15 (2. samling)

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

L 1 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen genfremsætter lovforslag om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne, der svarer til lovforslag nr. L 171 fremsat i folketingsåret 2014-2015 (1. samling). Lovforslaget skal ses i sammenhæng med det ligeledes genfremsatte lovforslag om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (lovforslag om et nyt refusionssystem), der svarer til lovforslag nr. L 183 fremsat i folketingsåret 2014-2015 (1. samling).

Lovforslaget udmønter elementerne i aftalen indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti den 2. februar 2015 om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, der vedrører tilpasningerne i det kommunale tilskuds- og udligningssystem med hensyn til de initale tilpasninger i udligningssystemet og etableringen af en midlertidig kompensationsordning i 2016 og 2017.

Med lovforslaget foreslås en initial tilpasning af udligningssystemet, som får virkning fra 2016 og består i, at udligningsniveauet øges ved følgende tiltag:

• En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct. Det svarer til, at den samlede udligningsprocent for hovedstadskommuner øges fra 85 til 88 pct. og for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud fra 90 til 93 pct.

• En mindre opjustering af grænsen for overudligning. Denne procent forhøjes fra 92 til 93 pct., hvilket indebærer, at det højere udligningsniveau har gennemslag for flere kommuner.

• En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud, således at grænsen for tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud nedsættes fra 100 til 95 pct. af landsgennemsnittet. Det betyder, at kommuner, der har et strukturelt underskud pr. indbygger, som overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige underskud per indbygger, får ekstra tilskud.

Der foreslås herudover etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners beregnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio.kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i 2017. Ordningen skal således have virkning i perioden frem til en ny, planlagt ændring af udligningssystemet fra 2018.

Et overskud fra den yderligere begrænsning af gevinster og tab reserveres til særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen kan indebære en belastning på disse kommuners økonomiske situation. Midlerne overføres til tilskudsrammen til særlig vanskeligt stillede kommuner efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Kompensationsordningen beregnes endeligt med udgangspunkt i de seneste oplysninger ved regnskab 2015.

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med tilskudsåret 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
03.07.15
1. behandling
03.07.15
2. behandling
21.08.15
3. behandling
26.08.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
03.07.15
Afstemning start
10.07.15
Afstemning slut
26.08.15

Emneord: refusionssystemet

Relaterede forslag:

08.04.2015 L 183: Kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?