L 171: Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet (Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet).)

L 171: Tilskud til kommuner

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 171

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 26.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 171 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget udmønter elementerne i aftalen indgået mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 2. februar 2015 om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, der vedrører tilpasningerne i det kommunale tilskuds- og udligningssystem med hensyn til de initale tilpasninger i udligningssystemet og etableringen af en midlertidig kompensationsordning i 2016 og 2017.

Med lovforslaget foreslås en initial tilpasning af udligningssystemet, som får virkning fra 2016 og består i, at udligningsniveauet øges ved følgende tiltag:

• En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct. Det svarer til, at den samlede udligningsprocent for hovedstadskommuner øges fra 85 til 88 pct. og for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud fra 90 til 93 pct.

• En mindre opjustering af grænsen for overudligning. Denne procent forhøjes fra 92 til 93 pct., hvilket indebærer, at det højere udligningsniveau har gennemslag for flere kommuner.

• En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud, således at grænsen for tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud nedsættes fra 100 til 95 pct. af landsgennemsnittet. Det betyder, at kommuner, der har et strukturelt underskud pr. indbygger, som overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige underskud per indbygger, får ekstra tilskud.

Der foreslås herudover etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners beregnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio.kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i 2017. Ordningen skal således have virkning i perioden frem til en ny, planlagt ændring af udligningssystemet fra 2018.

Et overskud fra den yderligere begrænsning af gevinster og tab reserveres til særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen kan indebære en belastning på disse kommuners økonomiske situation. Midlerne overføres til tilskudsrammen til særlig vanskeligt stillede kommuner efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Kompensationsordningen beregnes endeligt med udgangspunkt i de seneste oplysninger ved regnskab 2015.

Loven træder i kraft den 1. juli 2015 og har virkning fra og med tilskudsåret 2016.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med det af beskæftigelsesministeren parallelt fremsatte forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser m.v. udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne og om digital løsning til brug for opgørelse af refusion og medfinansiering (Nyt refusionssystem m.v.), der udmønter elementerne i aftalen af 2. februar 2015, der vedrører omlægningen af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.15
1. behandling
14.04.15
2. behandling
26.05.15
3. behandling
28.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.15
Afstemning start
02.04.15
Afstemning slut
28.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 21. maj 2015

Emneord: kommuner beskæftigelse

Relaterede forslag:

15.03.2016 B 89: At tilbageføre omprioriteringsbidraget til kommunerne

30.10.2015 B 22: Kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov

26.03.2015 B 105: En redegørelse om budgetloven og sanktioner over for kommuner og regioner

12.11.2014 L 66: Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v.

12.11.2014 L 59: Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?