Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 187: Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Ændring af loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld for så vidt angår de ny grunde, ændringer af ejendommens areal, anvendelse eller planforhold m.v.).

L 187: Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Ændring af loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld for så vidt angår de ny grunde, ændringer af ejendommens areal, anvendelse eller planforhold m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 187

Fremsat af: Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 10.05.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 187 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med virkning fra 2003 blev der i den kommunale ejendomsskattelov indført et loft over den årlige stigning i den afgiftspligtige grundværdi for de enkelte grundejeres påligning af grundskyld – grundskatteloftet. Formålet var at begrænse stigningen i ejendomsskatten ved at indføre et loft over, hvor meget den enkelte grundejers grundskyld ved uændret grundskyldpromille kan stige i det enkelte år. Ved fremskrivningerne skulle fradrag for forbedringer fragå i udgangspunktet for beregningen.

Med lov nr. 1605 af 22. december 2010 blev ejendomsskattelovens § 1, stk. 5, ændret, idet den tidligere affattelse af stk. 5 indebar, at grundskatteloftet kunne blive meget lavt eller eventuelt nul. Vurderingen var, at loven reelt indeholdt et ”skattehul”. Lovbestemmelsen ændredes derfor således, at fradrag for forbedringer fremover alene kunne ske i det aktuelle års ansættelse, men ikke i historiske år som dannede udgangspunkt for fremskrivningen af skatteloftet.

Derimod blev der ikke foretaget ændringer i den bestemmelse i lovens § 1, stk. 4, som vedrører de særlige situationer med nye grunde, hvor der er sket ændringer i ejendommens areal, anvendelse eller planforhold, eller hvor en ejerlejligheds fordelingstal ændres. Bedømmelsen var – i henhold til en i 2011 foretagen juridisk vurdering – at der ikke var behov for en lovændring svarende til den tidligere gennemførte ændring af § 1, stk. 5. Der blev i vurderingen lagt vægt på, at der i sager omfattet af § 1, stk. 4, sker en ny vurderingsansættelse af grunden efter de skete ændringer i basisårets niveau.

En række kommuner har imidlertid gjort opmærksom på, at det ved beregningen af ejendomsskatten for 2012 vedr. stk. 4-tilfælde har vist sig, at en række ejendomme som følge af loftet ikke skal betale ejendomsskat. Efter en fornyet juridisk vurdering af § 1, stk. 4, er det blevet klarlagt, at den gældende affattelse af § 1, stk. 4, indebærer, at der kan opstå situationer, hvor grundskatteloftet bliver uhensigtsmæssigt lavt.

Lovforslaget tager på den baggrund sigte på fremadrettet at indføre nye regler for fastsættelsen af grundskatteloftet vedr. § 1, stk. 4-tilfældene.

Forslaget lovfæster fremadrettet grundlæggende samme beregningsregel, som er gældende efter § 1, stk. 5, idet fradrag for forbedringer fremover alene kan ske i det aktuelle års vurdering. Fradrag for forbedringer kan således ikke fratrækkes i tidligere historiske år, som danner baggrund for beregning af skatteloftet, heller ikke selv om der til forbedringerne kan være knyttet en højere vurderingsansættelse i de tidligere, historiske år. Forslaget vil derimod alt andet lige betyde en videreførelse af den beskatning, kommunerne i praksis har foretaget til og med 2011.

Lovforslaget skal vedtages i indeværende folketingssamling af hensyn til gennemførelsen af de nødvendige systemtilrettelser i it-systemerne inden beregningerne i efteråret 2012 af ejendomsskatterne for 2013.

Lovforslaget er sendt i høring, men på grund af sagens hastende karakter er høringsfristen først efter lovforslagets fremsættelse.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
10.05.12
1. behandling
16.05.12
2. behandling
07.06.12
3. behandling
13.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
10.05.12
Afstemning start
24.05.12
Afstemning slut
12.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?