L 164: Udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde (Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde).)

L 164: Patienterstatninger

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 164

Fremsat af: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget (SUU)

L 164 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget er det hensigten at rette op på den forskelsbehandling, som Justitsministeriet har påpeget i et svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Det fremgår af svaret, at det er i strid med Den Europæiske Menneskeretskonvention og FN’s konvention om borgerligere og politiske rettigheder, at indsatte i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse ikke er omfattet af patienterstatningsordningens dækningsområde, hvis de påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el. lign. i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. Forsvarsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet har vurderet, at lignende betragtninger gør sig gældende for værnepligtige.

Lovforslaget sikrer, at skader forvoldt af autoriserede sundhedspersoner i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt på værnepligtige i det militære forsvar og redningsberedskabet, bliver omfattet af patienterstatningsordningens dækningsområde. Hermed bliver indsatte og værnepligtige, der kommer til skade som følge af behandling, i erstatningsretlig sammenhæng sidestillet med personer, der kommer til skade i sundhedsvæsenet.

Lovforslaget betyder, at indsatte og værnepligtige får mulighed for at få prøvet deres erstatningssag efter reglerne i klage- og erstatningsloven, der indeholder en mere favorabel erstatningsordning end den, der følger af dansk rets almindelige erstatningsregler.

Det foreslås, at denne udvidelse af lovens dækningsområde får virkning med tilbagevirkende kraft. Dette skyldes bl.a. et ønske om, også tilbage i tid, at sidestille indsatte og værnepligtige med andre personer, der kommer til skade som følge af behandling i sundhedsvæsenet, og som i dag kan anmelde deres erstatningssag efter reglerne i klage- og erstatningsloven.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagede bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
15.04.16
2. behandling
26.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: patienterstatning

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?