L 112: Justering af reglerne om plantedække m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Justering af reglerne om plantedække m.v.).)

L 112: Reglerne om plantedække

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 112

Fremsat af: Fødevareminister Dan Jørgensen ()

Fremsat dato: 15.01.2015

Vedtaget dato: 28.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

L 112 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslagets primære formål er at lave den tilpasning af reglerne om efterafgrøder som fremgår af aftalen af 2. april 2014 om Vækstplan for Fødevarer.

Der foreslås derfor en ændring af fødevareministerens bemyndigelse i loven til at fastsætte krav om udlægning af efterafgrøder. Bemyndigelsen vil fremover blive anvendt til at fastsætte krav om, at alle jordbrugsvirksomheder med plante- eller husdyravl med en årlig momspligtig omsætning på mindst 50.000 kr. og et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover skal udlægge 300.000 ha efterafgrøder på landsplan som bidrag til opfyldelse af de danske forpligtelser efter nitratdirektivet og vandrammedirektivet. Det er ikke længere hensigten at anvende bemyndigelsen til at fastsætte krav til jordbrugsvirksomheder i vandplanernes vidensområde 1 og 2 om udlægning af 140.000 ha målrettede efterafgrøder.

For i højere grad at kunne indfri erhvervets ønsker om flere og mere attraktive alternativer med henblik på at give jordbrugsvirksomhederne en større fleksibilitet i forhold til opfyldelsen af efterafgrødekravet og for at tilgodese de frontløbere, der har iværksat kvælstofreducerende tiltag i forbindelse med driften af deres virksomhed, er det hensigten at anvende bemyndigelsen til at forhøje efterafgrødekravet ud over 300.000 ha på landsplan i visse tilfælde. Det er hensigten, at muligheden kan anvendes i forbindelse med introduktionen af alternativer til efterafgrøder, hvor en del af disse alternative virkemidlers kvælstofeffekt ligesom efterafgrødekravets kvælstofeffekt allerede indgår i grundlaget for vandindsatsen. Forøgelsen af efterafgrødekravet skal kompensere for den negative kvælstofeffekt , der opstår i forhold til den forudsatte vandindsats, når de pågældende virkemidler anvendes som alternativ til efterafgrødekravet.

Herudover foreslås fødevareministeren bemyndiget til at fastsætte pilotprojektordninger, hvorefter en eller flere virksomheder kan ansøge om at anvende lokale foranstaltninger med en kvælstofreducerende effekt som alternativ til efterafgrøder.

Med henblik på en effektivisering af klagesagsbehandlingen foreslås fødevareministeren bemyndiget til at fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klage, som f.eks. krav om anvendelse af et klageskema ved indgivelse af klage. Bestemmelsen findes i den øvrige lovgivning på Fødevareministeriets ressortområde.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.01.15
1. behandling
27.01.15
2. behandling
21.04.15
3. behandling
28.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.01.15
Afstemning start
22.01.15
Afstemning slut
28.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 15. april 2015

Emneord: plantedække efterafgrøder landbrug

Relaterede forslag:

23.02.2016 B 69: Bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse og tilpasning af vandløbenes vandføringsevne

02.12.2014 B 39: En fødevare- og landbrugspakke

26.11.2014 B 38: Omlægning af gødskningsregler

09.10.2014 L 37: Udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord, m.v.

28.11.2013 L 88: Forbud mod fiksering i løbe- og kontrolafdelingen m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?