L 59: Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.).)

L 59: Folkeskolens afgangseksamen

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 59

Fremsat af: Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V)

Fremsat dato: 15.11.2016

Vedtaget dato: 20.12.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 59 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

I april 2016 fremlagde regeringen (Venstre) sit udspil til reform af uddannelserne: »Fra elev til studerende - klædt på til videre uddannelse«. Udspillet rummede regeringens svar på en række udfordringer i de gymnasiale uddannelser. Regeringen foreslog en styrket indgang til de gymnasiale uddannelser, fokusering af studieretninger, en styrkelse af fagligheden og almendannelsen, en ny identitet for hf-uddannelsen for at reducere frafaldet fra hf og styrke fagligheden og professionsretningen.

Efter indgående drøftelser mellem Folketingets partier blev der den 3. juni 2016 indgået aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser.

Udmøntningen af aftalen indebærer ændringer i de gymnasiale love, herunder en sammenskrivning af de tre lovkomplekser til en ny hovedlov. Forslag til ny hovedlov fremsættes i et separat lovforslag.

Udmøntningen af aftalen indebærer også ændringer i en lang række øvrige love. Disse ændringer implementeres med nærværende lovforslag (følgelovgivning). De foreslåede ændringer har blandt andet sammenhæng med indførelsen af folkeskolens afgangseksamen med tilhørende beståkrav. Hermed signaleres det til grundskolen, at det er dens opgave at løfte alle elever maksimalt, så eleverne får det bedst mulige grundlag for deres videre liv med uddannelse og job. Samtidig signaleres det til eleverne, at deres indsats i grundskolen helt frem til prøveaflæggelsen er vigtig. Ændringerne har desuden sammenhæng med behovet for nye bestemmelser om adgangskravene til erhvervsuddannelserne og ændrede krav til faglige forudsætninger i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering. Kravene til elevernes uddannelsesparathed ved optagelse til de treårige gymnasiale ungdomsuddannelser skærpes. Endvidere digitaliseres eksamens- og prøvebeviserne i grundskolen samt eux-beviserne ligeledes.

Hertil kommer bl.a. etablering af mulighed for, at elever på alle de gymnasiale uddannelser skal kunne søge om tilskud til at betale for undervisning i udlandet, der sigter mod en international eksamen i udlandet, som er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark samt etablering af permanent retlig ramme for et tilbud på de erhvervsgymnasiale uddannelser for elever med nedsat psykisk funktionsevne m.v. samt i øvrigt konsekvensændringer i forhold til det ændrede gymnasiale lovgrundlag (uddannelsesbetegnelser og lign.).

Det tydeliggøres desuden i det institutionelle lovgrundlag, at institutionerne ved opfyldelse af deres uddannelsesformål også inden for deres formål skal medvirke til at sikre et nationalt sammenhængende og effektivt uddannelsessystem, herunder opfyldelse af nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål.

Økonomien i nærværende lovforslag skal ses i sammenhæg med det samtidigt fremsatte forslag til lov om de gymnasiale uddannelser. Heri er den samlede økonomi bag aftalen om styrkelsen af de gymnasiale uddannelser beskrevet. Initiativerne i nærværende lovforslag indebærer merudgifter på samlet 63,9 mio. kr. i perioden fra 2016-2024 og herefter 7,8 mio. kr. varigt.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.11.16
1. behandling
15.11.16
2. behandling
16.12.16
3. behandling
19.12.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.11.16
Afstemning start
22.11.16
Afstemning slut
19.12.16

Emneord: uddannelse

Relaterede forslag:

23.11.2015 L 66: Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

29.10.2015 L 32: Anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

07.04.2015 B 151: Afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet)

27.03.2015 B 121: At sikre mulighed for, at danske universiteter kan udbyde undervisning på dansk på nabolandes universiteter beliggende i grænselandsområdet til Danmark

30.01.2015 L 130: Kommunale internationale grundskoler

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?