L 78: Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever (Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever).)

L 78: Socialt tilskud til uddannelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 78

Fremsat af: Undervisningsminister Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 19.11.2014

Vedtaget dato: 19.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Undervisningsministeriet

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 78 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget fremsættes som opfølgning på regeringens forslag til finanslov for 2015, hvor et element er en styrket indsats for at sikre en mere hensigtsmæssig fordeling af ressourcerne (socialt tilskud) til ungdomsuddannelserne. Lovforslaget er samtidig en opfølgning på regeringsgrundlaget »Et Danmark, der står sammen«, hvor det fremgår, at regeringen vil udarbejde forslag til en taxameterændring, »der fordeler ressourcerne til ungdomsuddannelserne mere retfærdigt. Taxametersystemet skal bl.a. tage højde for uddannelsesstedernes forskellige geografiske og sociale udfordringer. Det vil bl.a. forbedre uddannelsesdækningen i yderområderne.«

Formålet med lovforslaget er at indføre et socialt tilskud til kompetencegivende ungdomsuddannelser på baggrund af andelen af frafaldstruede elever. Det sociale tilskud indebærer fremadrettet en omfordeling af midler fra institutioner med en relativ lav andel af frafaldstruede elever til institutioner med en relativ høj andel af frafaldstruede elever, idet det vil give institutioner med høj andel af frafaldstruede elever økonomi til at iværksætte en ekstra indsats mod frafald.

Konkret udmøntes tilskuddet til den treårige uddannelse til studentereksamen (stx), den toårige uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf), den treårige uddannelse til højere handelseksamen (hhx), den treårige uddannelse til højere teknisk eksamen (htx), erhvervsuddannelsernes grundforløb, og studierettet undervisning i form af gymnasiale fag i et særskilt kompetencegivende forløb eller i hovedforløbet af en erhvervsuddannelse (bl.a. eux).

Tilskud vil kunne ydes til offentlige gymnasier og vuc’er samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ovennævnte uddannelsesudbud, der udbydes af private gymnasier m.v., er ikke omfattet af lovforslaget.

Det foreslås, at undervisningsministeren får mulighed for at fastsætte regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af frafaldstruede elever.

Det foreslås, at det sociale tilskud til institutionerne ikke skal omfattes af betalingen mellem institution og kommune eller anden aktør.

Det sociale tilskud gennemføres udgiftsneutralt ved at omlægge undervisningstaxametret. Lovforslaget har derfor ingen økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Tilskuddet indebærer fremadrettet en omfordeling af midler fra institutioner med en relativ lav andel af frafaldstruede elever til institutioner med en relativ høj andel af frafaldstruede elever.

Lovforslaget ønskes færdigbehandlet inden jul med henblik på lovens ikrafttræden den 1. januar 2015. Lovforslaget har ikke forinden fremsættelsen været sendt i høring, da der er tale om opfølgning på finansloven for 2015. Høring over lovforslaget vil ske sideløbende med fremsættelsen for Folketinget. Høringssvar og høringsnotat forventes oversendt til Folketinget inden 1. behandlingen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.11.14
1. behandling
02.12.14
2. behandling
16.12.14
3. behandling
19.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.11.14
Afstemning start
26.11.14
Afstemning slut
18.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 11. december 2014

Emneord: uddannelse socialpolitik

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 59: Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.

28.01.2016 L 111: Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.

23.11.2015 L 66: Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

29.10.2015 L 32: Anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

07.04.2015 B 151: Afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet)

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?