L 88: Forbud mod fiksering i løbe- og kontrolafdelingen m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte. (Forbud mod fiksering i løbe- og kontrolafdelingen m.v.).)

L 88: Forbud mod fiksering

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 88

Fremsat af: Fødevareminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 28.11.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

L 88 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Bedre levevilkår for grise

Forslaget vil gøre det lovpligtigt at (gold)søer, det vil sige hungrise der enten er, eller ikke er gravide, og gylte, det vil sige hungrise, der er drægtige for første gang, skal være i en boks, hvor de kan gå løst sammen med andre grise, under visse forhold. De forhold er; efter deres pattegrise er blevet vænnet fra mælken, imens de afventer bedækning, og efter, de er blevet bedækket. I alle tilfældene er loven, at dyret skal være i løsdrift indtil fire uger før eller efter den relevante begivenhed.

Der er mulighed for at gøre undtagelse, hvis dyret er aggressivt og til fare for andre grise, er sygt, eller kommet til skade. Så er det tilladt at lade den stå

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at sikre en bedre velfærd for søer og gylte i løbe- og kontrolafdelingen.

Lovforslaget fremsættes på baggrund af anbefalinger fra »Arbejdsgruppen om hold af svin« i arbejdsgruppens rapport »Arbejdsgrupperapport om hold af svin, december 2010«. I rapporten anbefaler arbejdsgruppen, at der indføres et forbud mod fiksering af søer og gylte i løbeafdelingen samt på længere sigt et forbud mod fiksering i farestalden. Arbejdsgruppen anfører i sin rapport, at fiksering af søer er forbundet med en række velfærdsmæssige konsekvenser.

Med lovforslaget foreslås det, at søer og gylte skal være løsgående i løbe- og kontrolafdelingen således, at dyrene skal være opstaldet i løsdriftssystemer i større eller mindre grupper.

Der foreslås endvidere visse mindre konsekvensændringer i loven som følge af, at loven med indførelse af krav om at søer og gylte skal være løsgående i løbe- og kontrolafdelingen også vil komme til at omfatte søer og gylte, som ikke er drægtige.

Krav om løsdrift i løbe-og kontrolafdelingen vil medføre, at kravene til svineproduktion i Danmark vil være strengere end kravene i EU (svinedirektivet), hvor der på nuværende tidspunkt (fra 1. januar 2013) kun er krav om løsdrift i drægtighedsstalden.

Det vurderes, at lovforslaget vil kunne indebære miljømæssige konsekvenser af et vist omfang. Der vil således kunne blive tale om risiko for øget ammoniakemission afhængig af de konkrete forhold.

Det vurderes endvidere, at lovforslaget vil have betydelige økonomiske konsekvenser for erhvervet. Det vurderes samtidig, at der med lovforslaget er fundet en forsvarlig balance i forholdet mellem varetagelsen af hensynet til dyrevelfærden og varetagelsen af hensynet til erhvervets økonomi, herunder, at erhvervet skal have tid til at kunne omstille sig til de nye krav om løsdrift i løbe- og kontrolafdelingen.

Det foreslås, at lovændringen træder i kraft den 1. januar 2015 for nybyggeri og større ombygninger og med en 20 årig overgangsordning frem til 1. januar 2035 for eksisterende bygninger.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.11.13
1. behandling
05.12.13
2. behandling
21.01.14
3. behandling
23.01.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.11.13
Afstemning start
05.12.13
Afstemning slut
22.01.14

Emneord: landbrug svin fiksering

Relaterede forslag:

23.02.2016 B 69: Bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse og tilpasning af vandløbenes vandføringsevne

27.02.2015 L 156: Ophævelse af revisionsbestemmelse

15.01.2015 L 112: Justering af reglerne om plantedække m.v.

02.12.2014 B 39: En fødevare- og landbrugspakke

26.11.2014 B 38: Omlægning af gødskningsregler

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?