L 48: Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven. (Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v.).)

L 48: Forsyningsvirksomheders adgang til personnumre

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 48

Fremsat af: Skatteminister Holger K. Nielsen (SF)

Fremsat dato: 31.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 48 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

En af hovedbegrundelserne for i 2005 at samle inddrivelsen af alle offentlige krav – herunder alle kommunale krav – hos SKAT har været at gennemføre en samlet digital behandling af kravene. Dette forudsætter, at de enkelte skyldnere kan identificeres. I praksis sker denne identifikation ved hjælp af skyldnernes personnummer eller cvr-nr., som fordringshaverne ifølge inddrivelseslovgivningen er forpligtede til at benytte ved overdragelsen af deres fordringer til inddrivelse hos SKAT.

I dag er de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder ikke altid i stand til at levere de fornødne oplysninger vedrørende deres personlige skyldneres personnummer, da forsyningsvirksomhederne ikke har krav på at få disse oplysninger udleveret af offentlige myndigheder eller af skyldnerne selv.

Med lovforslaget gives kommunalt ejede forsyningsvirksomheder en hjemmel til at få oplyst skyldnerens personnummer fra Det Centrale Personregister, så personnummeret kan ledsage fordringen, når denne sendes til inddrivelse. Der skal dog først rettes henvendelse til skyldneren selv med anmodning om at oplyse personnummeret.

Restskat indregnes i forskudsskatten for indkomståret efter året for udskrivningen af årsopgørelsen. Indregningen er beløbsmæssigt begrænset til 18.300 kr., men for personer med en lav indkomst vil indregningen reducere et i forvejen lavt rådighedsbeløb. For at kunne tilgodese disse personer foreslås det, at der skabes en hjemmel til at yde henstand med den indregnede restskat fra det tidspunkt, hvor anmodningen om henstand fremsættes, så restskatten kan betales på et senere tidspunkt.

Det foreslås, at ændringsloven skal træde i kraft den 1. januar 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.10.13
1. behandling
07.11.13
2. behandling
10.12.13
3. behandling
13.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.10.13
Afstemning start
07.11.13
Afstemning slut
12.12.13

Emneord: inddrivelse af gæld personnumre cpr

Relaterede forslag:

05.10.2016 L 6: Indførelse af ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn

25.02.2016 L 124: Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.

12.02.2016 L 122: Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.

07.10.2015 L 18: Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem

25.02.2015 L 145: Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?