Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 146: Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger. (Godkendelse af mærker til dyr, beredskab ved kemisk forurening af dyr, indberetning af laboratoriefund, ungkvæg m.v.).

L 146: Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger. (Godkendelse af mærker til dyr, beredskab ved kemisk forurening af dyr, indberetning af laboratoriefund, ungkvæg m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 146

Fremsat af: Mette Gjerskov (S)

Fremsat dato: 29.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

L 146 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Det foreslås, at lov om hold af dyr ændres, således at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for markedsføring, herunder godkendelse, af mærker til dyr, herunder f.eks. øremærker, chip og vomboli (chip indlejret i keramisk eller andet materiale med henblik på placering i vommen på drøvtyggere). Formålet med forslaget er at mindske risikoen for, at ejeren af en besætning køber eller anvender mærker, chip eller vomboli, der ikke lever op til de krav, Fødevareministeriet stiller til mærker til dyr. Det foreslås endvidere, at der tilvejebringes hjemmel i lov om hold af dyr til fastsættelse af beredskab i forbindelse med dyr, der har indtaget kontamineret foder eller på anden måde er blevet kemisk forurenede. Herudover foreslås det, at der tilvejebringes hjemmel i lov om hold af dyr til at straffe den, der undlader at efterkomme påbud om henholdsvis supplerende veterinærfaglig vurdering efter lovens § 34 b, stk. 1, eller påbud om reduktion af den maksimale belægningsgrad efter lovens § 34 c, stk. 1, som følge af højt antibiotikaforbrug i svinebesætninger.

Herudover tager lovforslaget sigte på at indføre hjemmel i såvel lov om hold af dyr som lov om dyrlæger til at fastsætte regler om, at ejere af dyrehold og andre personer, herunder jægere samt dyrlæger, skal indberette resultater af diagnostiske laboratoriefund i forbindelse med undersøgelse for sygdomme hos dyr med henblik på at etablere et samlet overblik over forekomst af sygdomme hos husdyr.

Endvidere foreslås det, at kategorien “ungkvæg” i § 14 i lov om dyrlæger udvides til også at omfatte handyr over 12 måneder, så antallet af rådgivningsbesøg ikke påvirkes af, om f.eks. en stud faktisk er fyldt 12 måneder, inden den føres til slagtning.

Endelig foreslås nogle ændringer af lovteknisk karakter i lov om hold af dyr.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.03.12
1. behandling
13.04.12
2. behandling
31.05.12
3. behandling
06.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.03.12
Afstemning start
24.04.12
Afstemning slut
05.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?