L 157: Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol samt gratis wifi til turismeformål m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven. (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol samt gratis wifi til turismeformål m.v.).)

L 157: Gravning og ekspropriation på teleområdet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 157

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 27.02.2015

Vedtaget dato: 27.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 157 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er for det første at nedbringe omkostningerne i forbindelse med etablering af højhastighedsbredbånd og dermed fremme etablering af højhastighedsbredbånd i hele Danmark. Forslaget udmønter dele af aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark og gennemfører dele af direktiv 2014/61/EU om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 15. maj 2014. Forslaget skaber bedre mulighed for fælles udnyttelse af eksisterende passiv fysisk infrastruktur på tværs af forsyningsområder, ligesom byggeriet i større omfang skal forberedes til højhastighedsbredbånd. Forslaget vil medvirke til at reducere de samlede omkostninger ved etablering af højhastighedsbredbånd, idet bl.a. gravearbejder, som udgør størstedelen af omkostningerne ved etablering af højhastighedsbredbånd, mindskes.

Formålet med lovforslaget er for det andet at styrke konkurrencen på telemarkedet ved at indføre en styrket fusionskontrol på telemarkedet. Denne del udmønter ligeledes dele af aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark. Baggrunden for forslaget er, at der på dette marked gælder særlige konkurrenceforhold, som de almindelige fusionskontrolregler ikke løser, herunder når et mindre teleselskab, som har foretaget store investeringer i infrastruktur, men ikke har oparbejdet en tilsvarende kundebase og omsætning, bliver opkøbt af et stort selskab. Et sådant opkøb vil ikke være omfattet af de gældende regler, men kan have stor betydning for konkurrencen. Med forslaget underlægges fusioner, der potentielt er problematiske, fusionskontrol.

Formålet med lovforslaget er for det tredje at styrke dansk turisme. Forslaget udmønter dele af aftale om vækstplan for dansk turisme. Med forslaget gives kommuner mulighed for at stille wifi gratis til rådighed én time om dagen i geografisk afgrænsede områder, hvor der er aktiviteter rettet mod international turisme. Forslaget vil medvirke til at gøre Danmark mere turistvenligt og attraktivt bl.a. i forhold til at bruge de mange digitale tjenester, der er rettet mod turister.

Lovforslaget medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige. De dele af lovforslaget, der gennemfører direktivet, vil være forbundet med visse administrative byrder for erhvervslivet. Samlet set opvejes byrderne af de potentielle økonomiske besparelser, som forslaget medfører. Lovforslagets del om øget fusionskontrol kan medføre øgede byrder for dele af erhvervslivet, der dog forventes opvejet af bedre konkurrence. Lovforslagets samlede årlige byrder for erhvervslivet vurderes således ikke at være væsentlige på samfundsniveau.

For at give selskaberne mulighed for at indrette sig på de nye bestemmelser, ønskes de dele af forslaget, der gennemfører direktiv 2014/61/EU, vedtaget med ikrafttrædelse den 1. juli 2016. Dette er i overensstemmelse med direktivet. Forslagets øvrige dele ønskes vedtaget med ikrafttrædelse den 1. juli 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.15
1. behandling
2. behandling
21.05.15
3. behandling
26.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.15
Afstemning start
06.03.15
Afstemning slut
26.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015

Emneord: telekommunikationer internettet ekspropiation

Relaterede forslag:

24.10.2014 B 16: Sektorspecifik fusionskontrol på telemarkedet

13.11.2013 L 66: Lov om internetdomæner

07.11.2013 B 18: En styrket håndhævelse af ophavsrettigheder på internettet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?