L 63: Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer (Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer).)

L 63: Skoletilbud på 27 småøer

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 63

Fremsat af: Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V)

Fremsat dato: 19.11.2015

Vedtaget dato: 21.01.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 63 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Forslaget har til formål at skabe bedre rammer for skoletilbud på de mindre øer. Det er vigtigt for udviklingen af landets lokalsamfund, at indbyggerne har gode rammer for etablering af skoletilbud. På de danske småøer er det i dag vanskeligt at opretholde et skoletilbud i de tilfælde, hvor der ikke er et kommunalt tilbud. Forslaget vil styrke muligheden for, at også børn og unge bosat på småøerne kan tage grundskoleuddannelse i deres nærområde.

Med lovforslaget foreslås det, at der åbnes mulighed for, at frie grundskoler på fastlandet, herunder store øer som fx Lolland, som en del af en eksisterende fri grundskole med statstilskud kan oprette et skoletilbud på en af de 27 småøer uanset elevtallet og klassetrinsfordelingen i dette skoletilbud. Oprettelsen skal godkendes af ministeren for børn, undervisning og ligestilling med tilslutning fra kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori småøen er beliggende.

Bopælskommunen skal betale bidrag til staten med 100 pct. af statens gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev mod normalt 91 pct. af statens gennemsnitlige driftstilskud eksklusiv pensionstillæg og bygningstilskud for elever i frie grundskoler. Bidragssatsen på 100 pct. skal sikre, at kommunerne ikke som følge af lovforslaget tilskyndes til at nedlægge folkeskoletilbud på småøerne. Der åbnes herudover mulighed for, at kommunen kan yde driftstilskud til et skoletilbud på en småø.

Det foreslås endvidere, at en eksisterende fri grundskole med statstilskud på en af de 27 småøer undtages fra klassetrinskravene i § 2, stk. 1 og 2, og elevtalskravet i lovens § 19, stk. 1. Elevtalskravet for en eksisterende fri grundskole med statstilskud på en småø foreslås fastsat til mindst 24 elever pr. 5. september året før finansåret. Det betyder, at eksisterende skoletilbud på småøer vil kunne opretholdes, selv om elevtal falder i de kommende år.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.11.15
1. behandling
08.12.15
2. behandling
14.01.16
3. behandling
21.01.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.11.15
Afstemning start
26.11.15
Afstemning slut
21.01.16

Emneord: folkeskolen friskoler

Relaterede forslag:

27.03.2015 B 133: Afstemninger om skolelukninger

26.03.2015 L 181: Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.

26.03.2015 L 180: Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.

30.01.2015 B 64: Bedre rammer for inklusion i folkeskolen

30.01.2015 B 63: Initiativer til at minimere mobning i skolen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?